Hornenæs Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090412-143

Fredningsnr.
401443

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse Skansen består af en banke, der ved foden måler ca. 15 x 15 m, og hvis topflade udgøres af et ca. 6 x 6 m stort plateau, omgi- vet af en randvold, der hæver sig ca. 1 m over plateauet og ca. 2 m over bunden i den tørre grav, der omgiver banken i øst, nord og vest. Over den nordre grav er en lav jorddæmning. Skan- sen er beliggende i skov øverst på en stejl kystskrænt. Skansen er tæt bevokset med træer og buske. Det fredede areal måler ca. 30 x 30 m, og fredningsgrænsen forløber i øst, nord og vest langs gravens ydre overkant, og i syd på kystskrænten langs en linie, der er i niveau med bankens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (6)
1937 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skanse aftegnet på målebordsblad.

1973 Diverse vind og vanderosion
Journal nr.: 292
Fyns Stiftsmuseum

1973 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 292
Fyns Stiftsmuseum
Det yderste af volden styrtet ned i havstokken. Lille opr. 5-sidet vold med grav.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, 1,5 x 30,0 x 15,0 m., forefundet som beskrevet. Dog synes, såfremt fredningstekstens målsangivelser har været korrekte, en ikke ubetydelig del af skansen at være styrtet i havet siden 1975. Dette harmonerer også med kystklintens udseende: Den bærer tydeligt præg af voldsom og vedvarende erosion. Fortidsmindet må forudses at ville forsvinde i løbet af et par årtier. En arkæologisk undersøgelse bør alvorligt overvejes.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)