Hagenskov Voldsted
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080218-45

Fredningsnr.
38135a

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Brønd, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Hagenskov voldsted. Voldstedet hvis største udstrækning i nord-syd er 200 m og i øst-vest 145 m, består af en borgbanke med omgivende grav og vold. Borgbanken, der er ca. 100 m lang i nord-syd og ca. 80 m bred i øst-vest, består mod nord af en rund terrasseret høj, hvis topflade måler ca. 15 m i diameter. I den ydre nord-østlige side af højen findes et cirkulært kampestensmuret brøndagtigt hul, ca. 7 m i diameter (benævnt "fangehul"). Fra voldgraven i nord fører en mandshøj af små gule mursten opført hvælvet skakt ned til hullets bund. På den sydlige del af borgbanken er opført 2 bygninger, et be- boelseshus og et udhus, hvortil er udlagt have både syd og øst for beboelseshuset. Borgbanken omgives af en næsten helt tørlagt grav og en ydervold, hvis flade top i vest når fra 7-14 m, i øst fra 7-10 m. I syd og sydøst er den offentlige vej anlagt på volden, og i nord udvider volden sig til en større flade, ca. 100 m bred i øst-vest og 400 m i nord- syd, heraf omfatter fredningen dog kun de sydligste 45 m. Dette areal er delvis tilplantet, delvis dyrket som have. Voldstedet er iøvrigt træklædt undtagen arealerne omkring bebyggelsen på borgbankens sydside. Adgangen fra den offentlige vej i syd til borgbanken sker ad en kampestenssat dæmning med underløb. Voldstedets form og ydergrænsen for det fredede areal fremgår af det vedfø- jede kort. De på dette med priksignatur angivne arealer på den sydlige del af borgbanken og på plateauet nord for den indre voldgrav må fortsat anvendes som have i et omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (7)
1741 Registrering via historisk dokumentation
Det Kulturhistoriske Centralregister

1775 Sløjfet ved land- og skovbrug
Det Kulturhistoriske Centralregister

1957 Registrering via historisk dokumentation
Det Kulturhistoriske Centralregister
Voldsted, ca. 110 x 85 m uregelmæssig firkant med afrundede hjørner, omgivet af grav og af ydervolde på 3 sider. I bankens nordlige side findes et rundt kælderfundament og en overhvælvet underjordisk gang ind til kælderen "Jacob Erlandsens fangehul". Voldstedets opføreslestid i middelalderen. Et firfløjet borganlæg er dokumenteret fra sen middelader, og dette ombygges flere gange. Afbildet i Resens Atlas 1670. 1741 brændte slottet og 1775 blev ruinerne fjernet i forb. arealets omdannelse til haveanlæg. anlereygningsanlæganlæggelse er uvis Jdækket und00Hagenskov gl. voldsted

1966 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fundet som beskrevet. Fredningsbeskrivelsen savner et par detailler: På voldstedet er der to cirkler af meget store træer (se skitsen). Nogle steder er terrassekanterne sat i kampesten. Volden mod V ligger i græs, mod N en tæt grankultur, mod Ø løvskov. På volden Ø for voldstedet er der en stor port bestående af to søjler og to store jernlåger. Desuden adgang til voldstedet fra N ad en bro over voldgraven. ** Seværdighedsforklaring ** Imponerende anlæg i smukke omgivelser kendt p.g.a. Jacob Erlandsens logi i fangehullet. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2009 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Tilstandsvurdering 2009 af murværk mm.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)