Spindehuset

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080218-46

Fredningsnr.
38137

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)
Fredningstekst

Voldsted. Voldstedet består af en ca. 3,5 m høj, rektangulær borgbanke, der ved foden måler ca. 26 x 23 m. Langs bankens sydøstre side løber en bæk. I bankens topflade er en ca. 2 m dyb udgravning, der foroven måler ca. 15 x 11 m. Voldstedets skråninger er kratbevoksede.Grænsen for det fredede areal forløber langs bankens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie

1860 Privat udgravning
Det Kulturhistoriske Centralregister

1957 Registrering via historisk dokumentation
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lille voldsted i lav eng ved åen, bestående af en kvadratisk, stejl firkantet højning, ca. 16 x 16 m. Sænkning i toppen, 4 m dyb, fra Fr. VII's og pastor Maaløes udgravninger. Herved fandtes et tårn bygget af munkesten, 5,25 x 5,25 m, med kampestensfundament.

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet er utroligt tæt bevokset med store buske og træer. Ulovlig beplantning indenfor 100 m.-zonen - Der bør skrives til Fredningsnævnet desangående. Voldstedet har et mærkværdigt udseende (se skitse), idet toppen er en 2 m. dyb nedgravning, der måler 15 x 11 m. rundt langs øverste kant. Bevoksning: 1985: Løvkrat

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.