Pårup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090604-15

Fredningsnr.
371712

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr. 10a af Pårup by, Ellinge sogn: Del af voldsed En firkantet borgbanke, der måler ca. 60 m i øst-vestlig og ca. 45-50 m i nord-sydlig retning. Borgpladsen er dyrket. Grænsen for det fredede areal går i syd langs den offentlige vej, i øst og delvis i nord langs skellet til matr.nr. 4a af Hindemae hovedgård og i vest langs en linie, der forløber pa- rallelt med og ca. 60 m vest for den østlige afgrænsning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift er tilladt i sam- me omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløs- nere eller foretages anden form for dyb jordbearbejdning. Matr.nr. 4a, Hindemae hovedgård, Skellerup sogn: Del af voldsted. En ca. 3 m dyb og ca. 10 m bred tør voldgrav, der har form som en ret vinkel. Den østre del af graven begrænses i vest- siden af en kampestenssætning, i øst af en skråning og mod syd af den offentlige vej. Den nordre del af graven begræn- ses i syd af en kampestenssætning, medens den mod nord går over i en naturlig lavning. Den østre voldgrav er ca. 60 m lang og den nordre ca. 40 m. Fredningsgrænsen forløber langs gravens inderside, nemlig i skellet i matr.nr, 10 a af Pårup og iøvrig langs voldgra- vens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord. sten og affald eller på anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (5)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted, Hindemae Hovedgård. Voldstedet forefandtes som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Stendiget langs med voldgravens V-side er udsat for langsom nedbrydning, da flere store træer trykker dette. I graven ligger der flere nedfaldne kampesten fra diget. Den V-lige kant er tillige tilgroet med tæt krat, ligesom der imod S er plantet en granskov/plantage, ca. 12 år gammel. Se skitse med fotovinkler. Bevoksning: 1985: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2000 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
"Voldsted", signatur og tekst på 4 cm kort.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)