Ellegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080215-34

Fredningsnr.
36135

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted. Den på matr.nr 7a af Skydebjerg beliggende del af et vold- sted består af en ca. 14 m bred gravsænkning, der strækker sig fra tilkørselsvejen til "Ellegård" ca. 90 m mod nord langs skellet til matr.nr. 15a af Skydebjerg. Gravsænknin- gen er græsklædt. Den på matr.nr. 15a af Skydebjerg beliggende del af et vold- sted består af en ca. 1 m høj flad, rektangulær borgplads, der i nord-sydlig retning måler ca. 76 m i øst-vestlig ret- ning ca. 58 m, samt de ca. 14 m brede gravsænkninger i nord og øst. Det fredede areal, der er græsklædt, måler i nord- syd ca. 90 m og i øst-vest ca. 72 m. Fredningsgrænsen forlø- ber i syd langs tilkørselsvejen til "Ellegaard", i vest langs matrikelskellet til matr.nr. 7a af Skydebjerg og i nord og øst langs gravsænkningernes ydre overkant. Ovenævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggel- se, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Den for det fredede areals anvendelse til græsning nødvendige pløjning er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages anden form for dyb jordbearbejdning. Optagning og/eller nedlægning af rør må kun finde sted efter forudgå- ende henvendelse til rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (6)
1975 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Flad rektangel med en skarp afgrænsning mod vest mens afgrænsningen mod nord og øst er svær at finde da voldstedet glider over i eng. Jeg kunne ikke se afgrænsningen på graven mod vest. I det hele taget er de opgivne mål i fredningsteksten ikke i overensstemmelse med, hvad jeg målte voldstedet op til idag. Mål: 1x85x40 m. Bevoksning: 1985: Græs

2000 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 8459
Odense Bys Museer
Ejeren har søgt og fået tilladelse til at sætte vand i voldgraven af Skov- og Naturstyrelsen.

2000 Museal besigtigelse
Journal nr.: 8459
Odense Bys Museer
Voldstedet er en flad banke, hvis form forekommer naturlig, men mod øst kan en mere markant sænkning være rester af en voldgrav.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er et udjaevnet voldsted, der ligger i graes . marken afgraesses af heste

Litteraturhenvisninger  (0)