Stjerneskansen
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090610-106

Fredningsnr.
371832

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Stjerneskansen Skansen består af et nærmest rektangulært jordværk, der på vestsiden har to bastionære fremspring, hvoraf kun det syd- ligste er bevaret. Det indre plateau, som måler ca. 90 i nordnordvestlig-sydsydøstlig retning og ca. 20 m i sydsyd- vestlig-nordnordøstlig retning, er omgivet af en vold, der i nord, øst og syd er ca. 10 m bred og i vest lidt smallere samt en foranliggende ca. 10 m bred tør grav. Volden hæver sig ca. 1,5 m over det indre plateau og ca. 4 m over bunden af den omgivende grav. Forholdene er noget forstyrrede på vestsiden, hvor kun det sydlige bastionære fremspring er be- varet, og voldgravene er kastet til ud for den nordlige del af den vestre vold. På det indre plateau ligger en i nyere tid opført villa. Iøvrigt benyttes skanseanlægget som have. Skanseanlægget omfatter hele matr.nr. 726, og fredningsgræn- sen er identisk med dette matrikelnummers udstrækning. Den eksisterende bebyggelse berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Det er tilladt at benytte det fredede areal som have i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (3)
1884 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skanse på generalstabens kort B1, endnu vist (med navn) på MB 3718, udg. 1943.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse. Velplejet. Forefandtes som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en skanse der ligger i et bebygget område.

Litteraturhenvisninger  (0)