Gl. Skjoldemose
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090509-31

Fredningsnr.
40168

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted. Voldstedet består af en banke af uregelmæssig, nærmest fem- kantet form med afrundede hjørner. Banken, der skråner mod sydøst, måler i nord-sydlig retning ca. 82 m og i øst-vest- lig retning ca. 72 m. Langs bankens fod er en grav, der er bedst bevaret i vest, hvor der ved det nord-vestlige hjør- ne findes en overgang. Voldstedet, der ligger i Mændenes Løkke, er skovklædt. Det fredede mindesmærkes form og udstrækning fremgår af ved- lagte opmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisteren- de bevoksning forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny be- plantning må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (4)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forefundet som beskrevet i fredningstekst. Præget af stormfald (1967?) med mange store rodvæltere på især sydlige del af borgbanken. Ved overgangsdæmningen over vestlige voldgrav tydelige rester af stensætning. På borgbankens nordlige del rester af et sandsynligt kampestensfundament. Mål: 2x92x82 m. ** Seværdighedsforklaring ** Et tydeligt, veldefineret voldsted, smukt beliggende ud til skovvej i bøgeskovskov. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2000 Registrering via historisk dokumentation
Det Kulturhistoriske Centralregister
Voldsted, ca. 70 x 70 m, omgivet af en endnu fugtig voldgrav og med spor af en ydervold. På nordsiden findes en dæmning over voldgraven med rester af kantsten fra den oprindelige kørebane. Kampesten i borgbankens skråning stammer formentlig fra en stensætning, der har skullet forhindre skråningen i at skride ned. Voldstedet er muligvis anlagt i begyndelsen af 1300-tallet; det omtales første gang i 1365, og menes ødelagt i 1534.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Voldsteder i Danmark. Fyn og omliggende øer
1992