Magelund Voldsted
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090603-70

Fredningsnr.
381722

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Enkeltfund, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Magelund voldsted Voldstedet består af en nærmest femsidet borgbanke, ca. 110 x 110 m, der mod øst og syd er beskyttet af et system af dobbel- te volde og tørre grave. Mod vest og nord, hvor banken er stej- lest, er et system af afsatser begyndende ved hjørnerne i syd- vest og nordøst og endende ved femkantens nordligste hjørne. Syd for borgbanken er et forplateau, der måler ca. 90 x 60 m, og som mod øst er beskyttet af en lav vold med foranliggende ydre voldgrav. Størstedelen af voldstedet er beplantet. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå også grænsen for det fredede areal er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne den eksisterende bevoks- ning forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (7)
1957 Registrering via historisk dokumentation
Det Kulturhistoriske Centralregister
Stort velbevaret voldsted.

1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forefundet svarende til beskrivelse på "blå kort", idet det tilføjes: - at borgbanken synes omgivet af en 1-3 m. høj randvold, - at voldgraven i S er ca. 5 m. dyb, - at der flere steder på borgbanken forekommer stenkoncentrationer, antagelig fra kampestensfundamenter ell. lign., samt at voldstedet er næsten fuldstændig uoverskueligt og tildels uigennemtrængeligt på grund af den tætte, gamle beplantning, som ubetinget bør fjernes (6-8 m. høje grantræer), hvorved det meget markante voldsted ville blive til en (mindst) to-stjernet seværdighed. S for selve voldstedet, umiddelbart V for "Hylden Bro" konstateredes en ca. 60 m. lang kunstig dæmning, forløbende NNØ/SSV, spændende tværs over den slugt, hvori "Gammelbæk" løber. Denne slugt forgrener sig mod NV og N helt op og i N rundt om voldstedet. Der er næppe tvivl om, at dæmningen er sammenhørende med voldstedet og har haft som sin funktion at opdæmme bækken, således at borgen har været vandomgivet på 3 sider. I N, hvor dæmningen støder til højdedraget (S for voldstedet), er den af strategiske årsager afbrudt ved en voldgrav. Midt på, ud for vejbroen, er dæmningen gennembrudt sekundært. Bør fredes og evt. opmåles. Se fotos. ** Seværdighedsforklaring ** Vil, efter tiltrængt fjernelse af tilplantningen (se ovenfor) blive et yderst seværdigt fortidsminde. Bevoksning: 1983: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2002 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 8472
Odense Bys Museer
Borgbanken er næsten rund og ca. 70 meter i diameter og omgivet af en randvold med åbninger i øst og nordvest. Også gravens yderside er beskyttet af en ydervold. Mod syd på det højere land findes rester af en mindre forborg med vold og grav.

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2004 Genstand givet til museum
Journal nr.: OBM 8472
Odense Bys Museer
Under besøg på stedet fandtes to potteskår fra middelalder på voldstedbanken. Fundet gjordes i et par muldvapeskud henholdsvis inden for og uden for volden, hvor denne i nordvest krydses af den nuværende adgangssti. Fundet blev gjort af P. D. Johansen og M. G. K. Johansen.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)