Blemmelyng
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-82

Fredningsnr.
523435

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Nylars Høj, 1,5 x 18 m. To sænkninger i toppen. Lyngklædt med små nåletræer i plantning. NMI: Røse, 1,5 x 18 m ...........
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nylarsker Sogns Andel af Blemmelyng er tæt belagt med mindre og større Smaahøie, der vistnok alle henhøre til de saa almindelige Stenrøser [sb.82A-82C,119-143]. Enkelte af disse ere dog af et andet Udseende og kunne maaske gjemme Støvet af mere velstaaende Folk. Der er saaledes hist og her større Røser, som langs Randen have en Ring af en Dynge Smaastene, andre, som have Randstene, der ere af Størrelse som de Randstene, man af og til ser omkring virkelige Gravhøie, og atter andre Røser, der nærmest maa betegnes som store flade 70 Fod brede cirkelrunde Brolægninger af Form og Udseende som de mærkelige cirkelrunde Pladser i Paulsker Lyng... Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse ]Høj[, 1,5 x 18 m. To Sænkninger i Toppen. Lyngklædt med smaa Naaletræer i Plantning. [Jvf. j.nr. 164/44, topografisk arkiv].

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenhøj med omgivende grøft og ringvold. Højen 1,5 x 17 m. Ydre ringvold 2,5 m bred, 0,3 m høj, 30 m i dia. Lav sænkning imellem højfod og ringvold, som efter gravet grøft. Lav sænkning også omkring yderste vold, d.v.s antagelig både en bred mellem grøft og en smal ydre grøft omkring højen. Spor af større udgravning midt i højen, dels større krster ca. 10 m i dia., hvor største delen af højens top er afgravet fra S. Større jorddynge ved SSØ fod. 2.krater fra udgravning af mulig centralgrav. Ligger lidt N for centrum, 3,5 m i dia., 0,8 m dybt, med omgivende jordvold omkring. Undtagen mod V hvor indgravningen er foretaget. Lav jorddynge ved NV-fod. Enkelte nye rodvælter på højen. Adskillige sten er synlige i røsen, 0,2-0,35 m store. V-lige ringvold noget forstyrret p.g.a. gamle rodvæltere. Zonen mellem højfod og ydre ring virker lidt bredere i V. Nylig ryddet for gran, en del grankvas henligger tilbage. Kun i V og SV enkelte unge ask, røn og eg tilbage. Brombærkrat og græs. Elmast ved SV fod. I gravfelt sammen med 9.1-6. Bør indgå i plejeplan, flot anlæg. Ejer: Benny Rasmussen Blemmegård Blemmelyngvej 15, Nylars Matr.nr. 28 a Tlf: 03-972316 ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanlig, velbevaret høj med omgivende grøfter og ringvold. Lignende anlæg omtalt i SB, men ingen andre kendte bevarede anlæg på Bornholm. Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)