Slipshavn skanse
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090611-107

Fredningsnr.
37192

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1600 - 1699 e.Kr.)

Fyr, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: "Slipshavn batteri" u/Juelsberg hovedgård, umatr. areal. Slipshavn skanse. Skansen består af et polygonalt formet plateau omgivet af en ca. 2-3 m høj vold med udenforliggende delvis vandfyldt grav. Udenfor graven er en lavere ydre vold. Der er adgang til skansen fra nord. Vest og øst for adgangsvejen er vol- dene og graven noget udjævnet. På skansens indre plateau ligger flere bygninger, og skansen er iøvrigt delvis udlagt som have. I syd er en smal betonbro over graven. Grænsen for det fredede areal går langs foden af den ydre vold. Den eksisterende bebyggelse samt betonbroen berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Det er tilladt at an- vende det fredede areal som have i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skanse afsat på generalstabens kort. Endvidere et fyr.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skansen forefandtes fuldstændig som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Det ligger på militært område og besøges aldrig af privatpersoner. Mod N var skansen tilgroet med en del løvtræer og af spredte buske. Området fremtræder ellers velplejet. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1989 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: 6061
Nyborg og Omegns Museer

1989 Museal prøvegravning
Journal nr.: 6061
Nyborg og Omegns Museer
Undersøgelse af de dele af skansen, der ville blive berørt af flytningen af fyret. Det blev herved muligt af iagttage opbygningen af volden og af skansepladsen. Skansen er bygget 1656-57.

2005 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)