Margrethedige
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170818-297

Fredningsnr.
280972

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Forsvarsvold, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/9 1877 og 11/2 1881. Margrethedige. Diget består af en mod nord vendt vold og bag den løbende grav. Volden eller brystværnet er af mandshøjde, bredden af vold og grav tilsammen er på den bedst bevarede strækning 30 fod. Den fredlyste strækning, der begynder 72 fod fra Viborglandevejen, er 567 fod lang og afsluttes mod vest af en gennem diget anlagt markvej. Der synes 5 a' 6 steder at være i afstand indbyrdes af ca. 20 skridt ligesom skydeskår i volden, bag hvilke graven er til dels op- fyldt. Henimod den østre ende er graven i nyere tid blevet noget tilkastet, ligesom der her i selve volden har været anlagt nogle kartoffelkuler. Matr.nr. 1h og 7c: I skellet til matr.nr. 1d, Nørre Tinnet. Ved undersøgelsen i september 2000 (J.nr. SN1996-615-0024) blev det kon- stateret, at diget har været lidt længere i vestlig retning, men at dets funktion ellers både i øst og vest overtages af højdedrag. Man mener, det er tydeligt, at diget vender mod syd. Der fandtes ikke daterende genstande eller andet, der kunne datere diget. Man mener dog, at det ikke kan være fra Margrethe I's tid, men må være fra de første århundreder efter Kr. f.
Undersøgelsehistorie  (6)
2000 Museal besigtigelse
Journal nr.: 423
VejleMuseerne
Fredet folkevold F. nr. 2809:72. Ikke dateret, men skønnes ud fra lighed med andre folkevolde, at kunne dateres til jernalderen.

2000 Museal udgravning
Journal nr.: 423
VejleMuseerne
Undersøgelsen viste, at Margrethediget er opført af sand/grus og at den tilhørende grav har været op til ca. 2 meter dyb.Der fandtes ingen spor efter palisader i tilknytning til dige/grav. Diget er fredet på en strækning af 178 meter, undersøgelsen viste imidlertid, at anlægget oprindelig har haft en udstrækning på over 300 meter. Diget kan ud fra forløbet fastslåes at have vendt mod syd. Der fremkom ingen daterende genstande ved undersøgelsen.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)