Kyø voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120713-64

Fredningsnr.
131097

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Kyø voldsted Voldstedet består af en nærmest firesidet borgbanke, der hæver sig ca. 3-4 m over vandspejlet i de omgivende gra- ve. Bankens plane topflade måler ca. 45 m i øst-vestlig og ca. 35 m i nord-sydlig retning. Banken er omgivet af ca. 20-25 m brede grave, der i nordøst, øst og sydøst er vandfyldte, medens de i nordvest, vest og sydvest fremtræ- der som sænkninger, der delvis er fugtige. Over den vestre grav fører en ca. 14 m bred dæmning over til banken. Langs den østre grav er en ca. 17 m bred dæmning, der hæver sig ca. 4-5 m over det øst for beliggende terræn. Voldstedet er græs- klædt med en del bevoksning af løvtræer, fortrinsvis på gravenes skråninger og dæmningen langs den østre grav. Fredningsgrænsen forløber i nord langs voldgravenes ydre overkant, i øst langs dæmningens ydre fod, i syd langs gra- vens ydre overkant, der på det vestligste stykke flugter med facaden på det eksisterende stuehus, medens den nord- sydgående vej afgrænser voldstedet i vest. Det fredede areal måler i nord-syd ca. 90 m og i øst-vest ca. 115 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (5)
1974 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

2001 Museal prøvegravning
Journal nr.: 4936
Aalborg Historiske Museum
Ved den mindre prøvegravning fremkom intet af kulturhistorisk interesse.

2001 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 4936
Aalborg Historiske Museum
Nordjyllands Amt gav tilladelse til opførelse af en ladebygning på et areal umiddelbart sydvest for det fredede Kyø voldsted.

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Velplade borgbanke. Græsset klippes regelmæssigt af lodsejer. Gravene er noget tilgroede omend de forsøges vedligeholdt.

Litteraturhenvisninger  (0)