Kærlinghøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-83

Fredningsnr.
533310

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Skelsten (offentlig administration), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Dige (mark), Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)
Marksystem, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 300 e.Kr.)
Markrøse, Oldtid (dateret 1300 f.Kr. - 300 e.Kr.)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 0 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Nylars Tingl.: 17/8 1931, Nylars sogneråd, matr.nr. 73ah Ejer: Nylars kommune kun matr.nr. 73ah. Høj, "Kærlinghøj", ca. 1.75 x 17 m. 2 diger går hen over den. Noget afgravet fra V. Lyngklædt i skov. Matr.nr.: 73n: Høj i skel til matr.nr. 73ah af Nylars.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.83A-83B,144-184] Ogsaa Røser paa Blemmelyng [jvf. sb.82A- 82C,119-143]. Imellem disse ses mange af de tidligere flere Gange nævnte lange smalle Stendynger af flere 100 Alens Længde. De ligge i forskjellige Retninger hist og her. Kjærlinghøi, en lille Stenhøi eller stor Røse i Hjørnet af Udmarken og lige op til Nylars Skjæl. Der er tæt omkring denne Høi en hel Gruppe af Røser samt enkelte Stenkredse. Paa enkelte af Røserne har der staaet Bautastene, og det kan antages at flere store Stene, som endnu ligge hist og her ere omstyrtede Bautastene. Der skal ogsaa her være fundet Urner af og til. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1931 Tinglysning
Uspecificeret institution
Tinglysning af areal med marksystem bestående af stenstrenge og røser.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Kærlinghøj", ca 1,75 x 17 m. 2 Diger gaar hen over den. Noget afgravet fra V. Lyngklædt i Skov.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor røse "Kællingehøj". 1,4 x 18 x 17,5 m. Et smukt, VNV/ØSØ-forløbende stengærde hen over højen markerer sogneskel. Et lignende stengærde udgår vinkelret fra dette mod S. I skæringspunktet mellem disse to diger står en omhyggelig tilhugget, tresidet skelsten, 0,85 m høj. De tre sider har indhuggede initialer, hhv. KS, RE og NLS (Rønne Ejerlav, Nylars kirkesogn ? Den af stengærderne indrammede sydvestlige del af røsen er næsten helt opbrudt og fjernet i ældre tid. Røsens øvrige del har noget ujævn overflade. Røsens nordøstlige halvdel omfattes af arealfredningen 5333-9; dens nordvestlige fjerdedel af en anden arealfredning 5333-1 (se disse) Beliggende i offentligt ejet, rekreativt areal. Se iøvrigt 5333-9 vedr. pleje. Umiddelbart N for røsen, stødende op til denne, er vistnok en anden og noget mindre røse. tinglyses ikke.... ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i samspil med de øvrige fortidsminder i området, og for de smukke stengærder med skelstenen. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Museal besigtigelse
Det Kulturhistoriske Centralregister
Iflg. konvention om tildeling af sbnr, er højens administrative placering i sogn med laveste nr = Nylarsker sogn. På Generalstabens kort er både højens afsætning og sognegrænsen nøjagtigere afsat. Herpå er højens navn "Kjeldinghøj".

2008 Museal besigtigelse
Det Kulturhistoriske Centralregister
Indmåling af høj med GPS. Henover højens midte går henholdsvis et dige NØ-SV og fra midten af højen et dige mod SV. Omtrent i hjørnet af vinklen mellem digerne står en skelsten med trekantet tværsnit, mærket på nordsiden K.S. (Knudsker Sogn), R.E (Rønne Ejerlav) på SV-siden, N.L.S. (Nylarsker Sogn) på SØ-siden.

2010 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Meddelelse til ejer (Bornholms Regions kommune) om tilstedeværelse af oldtidsagersystem.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger

Viggo Nielsen (1920-), Niels-Chr. Clemmensen, Axel Steensberg, Forhistorisk Museum, Moesgård, Jysk Arkæologisk Selskab
Oldtidsagre i Danmark Bornholm
Højbjerg Jysk Arkæologisk Selskab 2000


Billeder

Skelsten - Nylarsker sogn, set fra ØSØ
Skelsten - Knudsker sogn, set fra N
OS, set fra NV
OS, set fra N
OS, set fra Ø