Sorte Skanse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080714-38

Fredningsnr.
341138

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1536 - 1913 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse Skansen består af et rektangulært voldanlæg, der måler ca. 35 x 25 m med længderetning vestnordvest-østsydøst. Foran volden, der når en højde af ca. 2,5 m, findes på kortsider- ne en tør ca. 1 m dyb og ca. 3-5 m bred grav. Mod syd går volden direkte over i kystskrænten. Mod nord danner et ca. 3 m bredt skår indgang til skansen. Skansen, der er bevokset med træer, buske og krat, ligger på Fænø's sydvestlige kyst ca. 600 m vest for Fænø fyr. Fredningsgrænsen går i syd langs kystskrænten, i øst og vest langs gravens ydre overkant og i nord langs voldens ydre fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Fjernelse af den eksisterende bevoksning er tilladt, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigs- antikvaren.
Undersøgelsehistorie  (8)
1968 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1350/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1350/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
En skanse antagelig fra Englandskrigen, 600 m vest for fyret. Måler ca. 35 x 25 m, 2,5 m høj vold foran hvilken der på kortsiderne findes en 3-5 m bred, 1 m dyb tør grav.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse. Forefandtes som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Tæt tilgroet med krat og træer. Skrænten imod syd syntes at være stabil, og er bevokset med tæt krat, der ikke bør ryddes ved en eventuel pleje, da dette holder på skræntens jordlag. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2001 Museal besigtigelse
Journal nr.: OBM3106
Odense Bys Museer
Skansen er særdeles velbevaret, men voldsomt tilgroet. Skansen daterer sig formentlig tilbage til Svenskekrigene, men har utvivlsomt også været anvendt i de Slesvigskrige og muligvis i Kanonbådskrigen.

2001 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: OBM3106
Odense Bys Museer
Skovrejsning.

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)