Svenskebatteri
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080714-39

Fredningsnr.
341134

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 1699 e.Kr.)

Fredningstekst
Svenskebatteri Skansen, kaldet "Svenskebatteri", består af et stjerneformet voldanlæg med foranliggende tør grav. I øst-vestlig retning måler anlægget ca. 75 m, i nord-sydlig retning ca. 50 m. Voldens højde over gravens bund varierer fra ca. 2,5 til 3,5 m; mod nordøst, hvor graven går over i en naturlig kløft, når forskellen dog ca. 5-6 m. Mod nord er en del af skansen skredet i havet. Voldstedet, der er bevokset med tæt krat og enkelte træer, ligger på Fænø's nordspids, Skansehagen. Fredningsgrænsen går i nord langs kystskrænten, medens den i øst, syd og vest følger gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne den eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigs- antikvaren.
Undersøgelsehistorie  (8)
1968 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1351/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1968 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1351/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Stjerneformet skanse med vold og foranliggende grav. Ø-V måler anlægget ca. 75 m, N-S ca. 50 m. En del af den nordlige side af anlægget er skredet i havet.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Svenskebatteri. Forefandtes som nævnt i fredningsbeskrivelsen, i særdeles velbevaret stand, dog med begyndende nedskridning i den nordlige skrænt. I vandkanten lå en del træer der var væltet ned fra skrænten, men disse virkede som en slags kystsikring. Mål: 3,5x75x50 m. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2001 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3105
Odense Bys Museer
Skansen er under hastig nedbrydning af havet, hvorved et særdeles velbevaret fortidsminde går tabt. Skansen er fra svenske- og slesvigskrigene.

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)