Broholm voldsted
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090104-172

Fredningsnr.
391811

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Hovedbygning, Middelalder (dateret 1400 - 1499 e.Kr.)

Hovedbygning, Historisk Tid (dateret 1600 - 1699 e.Kr.)

Kalk, Historisk Tid (dateret 1600 - 1699 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Broholm voldsted. Voldstedet består af to holme, beliggende i en lille sø. Den mindre holm, hvorpå den i henhold til bygningsfredningsloven i kl.A fredede hovedbygning ligger, er adskilt fra den større, ladegårdsholmen, af en vinkelformet grav, hvorover der i nord og vest fører broer. I nord er ladegårdsholmen skilt fra det faste land ved en grav, hvorover fører en bro. De på vedlagte skitse markerede bygninger på ladegårdsholmen er delvis nedrev- ne. Voldstedets øvrige sider begrænses af søen, og kanterne er delvis stensatte. Voldstedet benyttes iøvrigt som have og gårdsplads. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte skit- se, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. De eksisterende bygninger og broer berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lignende må oprensning af gravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantik- varen. Voldstedet kan iøvrigt benyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (9)
1952 Museal udgravning
Journal nr.: 590/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Voldstedet hviler på en naturlig holm. Omkring anlæggets sydfløj fandtes fundamentrester fra en større bygning. Denne er antagelig opført i slutningen af middelalderen og nedrevet omkring 1642, da den nuværende østfløj opførtes.

1963 Museal besigtigelse
Journal nr.: 8467
Odense Bys Museer
Et stykke murværk i borggården tolkedes som en kalkovn, formentlig knyttet til den nu stående hovedbygning fra ca. 1642.

1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forefundet som beskrevet i fredningstekst. Målsangivelser overført fra 4 cm.-kort. ** Seværdighedsforklaring ** Yderst seværdigt p.g.a. de A-fredede bygninger og de smukke omgivelser. Der er ikke adgang til selve voldstedet, men glimrende udsyn til dette fra offentlig vej. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2001 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 8467
Odense Bys Museer

2003 Museal prøvegravning
Journal nr.: 01.146
Svendborg Museum
Ved omlægning af kloakledninger på det fredede voldsted kunne det sandsynliggøres, at borgbanken i forbindelse med opførelse af det nuværende hovedhus i 1640-42 er blevet udvidet og renoveret betydeligt mod øst. På vestsiden er det planlagte arbejde endnu ikke gennemført, og her er kendskab til bygninger fra middelalderen. Ved etablering af ny vandledning langs Forvalterboligen blev en formentlig oprindelig kampestenskant langs voldgraven gennembrudt.

2003 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 01.146
Svendborg Museum

2005 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)