Hals skanse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120604-16

Fredningsnr.
12154

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Skanse, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Hals skanse Hals skanse består af fire bastioner med mellemliggende kurti- ner, dannet af jordvolde, der hæver sig 5-6,5 m over de omgi- vende ca. 10 m brede vandfyldte voldgrave. På bastionerne er indtil 1 m høje brystværn. Gennem den nordre kurtine er en ca. 3 m bred indkørsel til skansens indre, dækket af en trekantet ca. 3 m høj ravelin, der er omgivet af en 7 m bred voldgrav. Indkørslen til skansen sker ad en 7 m bred jorddæmning over ravelingraven og en 7 m bred dæmning over hovedgraven ud for den omtalte indkørsel i den nordre kurtine. Den søndre kur- tine er gennembrudt af en 1,5 m bred gennemgang, og en ca. 1,20 m bred træbro fører ud for denne gennemgang over den søndre voldgrav. I skansens indre er der langs den østre kurtine opført et grundmuret hus, og i den nordøstre bastion er delvis indbyg- get et grundmuret, hvælvet krudtmagasin. Skansen er udlagt som anlæg og delvis bevokset med træer, 3 jernkanoner er anbragt på den søndre vold. Fredningen omfatter hoved-skansen med volde, bastioner, raveli- nen og voldgravene samt en del af det omkringliggende glacis. Det fredede areal, der er identisk med matr.nr. 210 af Hals by, måler indtil ca. 180 m i nord-syd og ca. 145 m i øst-vest. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigsantikvaren. Ligesom oprens- ning af voldgraven eller forsætlig ændring af vandstanden i denne kun må ske med rigsantikvarens samtykke. Denne fredning omfatter ikke broen over den søndre voldgrav, de opstillede jernkanoner samt de på skansen beliggende bygninger. Skanseanlægget er i sin helhed fredet i kl.A i henhold til bygningsfredningsloven. 20/9-1979 givet tilladelse til at udtynde bevoksningen på skan- sen.
Undersøgelsehistorie  (2)
2001 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skanse fra 1600-tallet. 4 bastioner og brede voldgrave. På omtrent samme sted mellem Hals og Kattegat har der ligget en ældre skanse, der ødelagdes i 1620'erne.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Skanse og voldgrav som beskrevet. Voldgravene noget sivgroede.

Litteraturhenvisninger  (0)