Færgeborg voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110313-129

Fredningsnr.
12036

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Færgeborg voldsted Af Færgeborg voldsted er bevaret dele af ringvolden i nord- vest, nordøst og øst. Volden, der er indtil ca. 15 m bred, hæver sig i nordvest ca. 5 m over det udenfor liggende ter- ræn, og i nordøst og øst ca. 3,50 m. Den nordvestlige del af volden er i syd og nord forstyrret af grusgravning, og på den østlige del af volden er opført en avlsbygning. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er anført. Avlsbyg- ningen omfattes ikke af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller forstyrres på nogen anden måde. Ny bebyggelse må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (4)
1961 Registrering via historisk dokumentation
Det Kulturhistoriske Centralregister
Voldsted på en holm i den nu udtørrede Sjørrind sø. Muligvis er voldstedet anlagt på en forhistorisk tilflugtsborg med et areal på ca. 7.300 m2. Et stykke af den vestlige vold er undersøgt af Vilh. la Cour. På terrænet er fundet økser, spyd og kniv af jern.

1961 Museal prøvegravning
Det Kulturhistoriske Centralregister
Undersøgelse af vestvold, hvorved fandtes dele af kampestensmur.

1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rest af et voldsted, der ligger i løvtræsbevoksning ved gård.

Litteraturhenvisninger  (0)