Engelsborg
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070410-26

Fredningsnr.
44204

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Båd-/skibsværft, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Havn, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Bedding, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Slotø og Dueholm Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1809. Ruinen Engelsborg. Fredningen omfatter den på ejendommen beliggende ruin af slottet "Engelsborg" med den hidtil udyrkede del af de om- givende dobbelte grave og volde. Ruinerne består af et tårn og resterne af 2 dertil stødende mure, som har strakt sig gennem den indre og ydre vold ud til stranden. Tårnet er 15 fod vidt indvendig med ca. 10 fod tykke mure, der for den sydlige halvdels vedkommende står bevarede i en højde af ca. 16 fod over den nuværende jordlinie. Den ydre murflade er forvitret undtagen på en kort strækning nærmest jorden. I den nuværende jordlinie ses skydeskår tårnet rundt, 7 er synlige. De til tårnet stødende mure har nærmest tårnet en indbyrdes afstand af 6 fod, yderst ved stranden bliver afstanden 60 fod. Murene rager for den største stræknings vedkommende kun lidt frem over jordfladen, dog står mod vest tre og mod øst et betydeligt fremragende parti med åbninger, der viser pladsen for vinduer eller skydeskår. Af de ruinerne omgivende dobbelte grave og volde er den yderste vold og grav meget ukendelig, af den inderste vold er en del tilbage, og voldgraven mod syd og vest er endnu vandfyldt. Grænsen for det fredlyste areal strækker sig langs skråningen af den tårnet omgivende grav og i lige linie fra dennes kant ud til strandkanten henholdsvis i retningerne nord-øst og syd-øst.
Undersøgelsehistorie  (14)
1947 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
I årene 1944-47 foretog lektor Marius Hansen, Nakskov, en undersøgelse af stedet under opsyn af Nationalmuseet. Undersøgelsen viste rester af et befæstet skibsværft, der har bestået af et rundt teglstenstårn, hvorfra der mod NØ ud til stranden løb to halvanden meter tykke teglstensflankemure, der med tårnet som toppunkt danner en vinkel på 45 gr. Her indenfor er fundet spor af brolagte veje, bygninger, en bedding og i forlængelse af den vestre mur et kajanlæg. Mod S og V omgives tårnet af en voldgrav med udenforliggende vold. Uden for volden er der spor efter en ydre voldgrav.

1955 Registrering via historisk dokumentation
Det Kulturhistoriske Centralregister
De fredede ruiner af Engelborg (fredet 1895) opført i begyndelsen af 1500-tallet, form. delvis af materialer fra det samtidig nedlagte Ravnsborg. I to perioder er øen anvendt til byggeplads for orlogsskibe. Kong Hans lod bygge orlogsskibene "Engelen" og "Maria". Christian IV benyttede øen 1624-32 til bygning af formentlig ca. 10 skibe.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Engelsborg" fremtræder stort set som beskrevet i den gamle fredningstext, med betydelige og imponerende rester af centraltårn og beddingens flankemure. Murværket mangler facadesten undtagen (hovedsagelig) på de nederste skifter og i tårnets skydeskår, således at murene stort set fremtræder stærkt forvitrede og delvis tilgroede med urter og småbuske, der har fået fodfæste på murkernernes flader af kamp, tegl og mørtel. Mellem murene - også inde i tårnet - er i løbet af de sidste ca. 10 år groet adskillige op til 3-4 m høje træer (rose, hyld, pære) op, som ikke virker uæstetiske, men som slører indtrykket af anlægget som helhed. Trævækst PÅ murværket må formodes at virke nedbrydende og bør fjernes. Iflg. oplysning fra stedkendte foregår en vis jævn nedbrydning som følge af hærværk forårsaget af besøgende. Dette skulle have bevirket, at fx. tårnruinen er blevet synligt lavere (1-1,5 m) i løbet af de sidste ca. 10 år. Inde i anlægget ses adskillelige fækalier og brugt toiletpapir. Anløbsbroen umiddelbart N for anlægget er blevet udvidet med et lille kajanlæg med tilhørende opfyldning. §53 ? Bør dog næppe påtales. Ved siden af anløbsbroen, på volden, ses en lille bunke frisk henlagt bygningsaffald (lægter, pande- plader), som dog antagelig står for at skulle fjernes. Ved broen kan fartøjer fortøjes. Voldgravsresterne næsten helt udtørret og tilgroet. Afgræsning ville antagelig gavne anlægget som helhed. ** Seværdighedsforklaring ** Overordentlig seværdigt på grund af de (trods nedbrydning) særdeles velbevarede ruiner af et enestående anlæg, samt dettes meget smukke beliggenhed. God skiltning med oplysning om anlæggets konstruktion og historik. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1985 Museal restaurering
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Istandsættelsesrapport for restaurering af murværk på Engelsborg 1985

1987 Museal restaurering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Istandsættelsesrapport for murrestaurering 1987 på Engelsborg ruin på Slotø.

1989 Museal restaurering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Restaureringsrapport for murværksarbejder på Engelsborg 1989

1989 Museal restaurering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Restaurering af murværk.

2001 Museal restaurering
Journal nr.: 2009-7.23.08-0043
Kulturstyrelsen
I tårnets første stokværk rekonstrueres bevarede spor af 2 skydeskår mod syd og sydvest efter sikre aftryk af facadesten i murkernen samt knækkede bindere, der sidder in situ i murkernen. Der er kun bevaret spor af det nederste skifte i skydeskårene. Skydeskårsbundene rekon¬strueres efter bevarede spor af maks. højde af bunden. Tårnets høje murkerner mod øst og midt istandsættes og der oplægges offerlag på murkronerne

2002 Museal restaurering
Journal nr.: 2009-7.23.08-0043
Kulturstyrelsen
Istandsættelsesarbejder: Tårnets høje murkerne mod sydvest istandsættes og der oplægges offerlag på murkronen. Tårnets udvendige murkerne istandsættes. Revne mellem tårnets udvendige, bevarede facade mod sydvest og murkernen sikres og der udlægges afvisende mørtellag øverst på facadestenene. Murkronen vest for indgangen til tårnet istandsættes.

2003 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering 2003 af murværk mm.

2003 Museal restaurering
Journal nr.: 2009-7.23.08-0043
Kulturstyrelsen
Istandsættelsesarbejder 2003: Tårnets indvendige murkerne og facadesten istandsættes. Tårnets indvendige facademur mellem indgangen og skydeskår I (første skydeskår med urets retning fra indgangen) fremgraves og rekonstrueres med 2-3 skifter i nye munkesten. Skydeskår I istandsættes. Østre facademur mellem østre flankemur og indvendigt tårn (forbi trappen i indgangspartiet) rekonstrueres med 2-4 munkestensskifter. Den søndre mur i trappen istandsættes og murkernen mellem trappen og indvendigt tårn pålægges offerlag. De få bevarede spor af trappen istandsættes. Skydeskår IIX og IX istandsættes murkernen mellem trappen og yderfacaden istandsættes. Den høje murkerne og murkronen på vestre flankemur mellem tårnet og porten istandsættes og der pålægges offerlag på murkronen. Den høje murkerne og murkronen på østre flankemur mellem tårnet og gennemgangen istandsættes og der pålægges offerlag på murkronen.

2005 Museal restaurering
Journal nr.: 2009-77.23.08-0043
Kulturstyrelsen
Istandsættelse af flankemurene

2008 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering 2008 af murværk mm.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (5)
Nils Engberg og Jørgen Frandsen
Castella Maris Baltica 8
2007

Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen (Naturstyrelsen)
Danmarks Ruiner 5, Engelsborg Skibsværft. Bevaringsarbejdet 1985-89
1991
Vis på bibliotek.dk

Nils Engberg og Jørgen Frandsen
Nationalmuseets Arbejdsmark 2006
2007

Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 1991 (Naturstyrelsen)
Ruiner - bevaring af forfald
1991
Vis på bibliotek.dk

Trap IV
1955