Gundestrupgaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100706-28

Fredningsnr.
11098

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 10/1 1880 21/6 1939 (på 5a) 13/12 1973 Afmærkn.: MS 1899, Skjoldborg Jættestue med høj, 20 m i tværmål, tildels overdækket, med bikammer. NMI: Jættestue med høj, 20 m i tværmål, tildels bortgravet; kammer, 13 m langt, overdækket, med to bikamre.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 27-29] Tæt samlede ligger paa jevn Mark 2 mærkelige Gangbygninger og en større Jordhøj 57' i Diameter, i hvis Rand der tegner sig en Kreds af større Stene. Af lignende Jordhøje som denne var fordum Gangbygningerne skjulte. I den forrige Ejers Tid blev Jorden gravet fra Stenene og Gangbygningerne blottedes, omtr. i deres nuværende Tilstand - Med Hensyn til de ejendommelige Grundformer maa henvises til Planerne. Den nordre Gangbygning - hvis 38' lange uregelmæssige Kammer har to Indgange og til den modsatte Side to smaa Sidekamre, af hvilket det ene ved en Gang staar i Forbindelse med Hovedkammeret - er endnu kun delvis udgravet. - Indkvarterede Officerer i 1864 lode Dækstenene paa Kammerets n.ø. Ende skyde ud af deres Stilling for at grave ned under dem, men naade ikke synderligt længer end til hin forberedende Forstyrrelse, i alt Fald gravedes der kun i denne Ende af Kammeret - og forsaavidt dette lod sig gjøre for de nedskredne Overliggere. Der har ikke fæstet sig nogen Erindring om Fund; det menes imidlertid at der blev truffet paa Knokler. - I henved de 3/4 af Kammeret ligger Fylden endnu uudgravet. - Begge Indgangene ere - vistnok da Jordhøjen bortgravedes - blevne berøvede deres Dækstene. Der er dog ikke gravet ned i deres Fyld - naar maaske undtages hvor den søndre Gang støder til Kammeret. Sidestenenes Overkant maatte fremgraves, for at Gangene med Sikkerhed kunde aflægges i Plantegningen; dog nøjedes man med at blotte den ene Side af den nordre Gang. - Det nordlige Sidekammer er berøvet sin Dæksten og blev udgravet for faa (3) Aar tilbage. Det var "afdelt" i Bunden i N-S, i østre Del fandtes intet, i den vestre laa i Hjørnet mod N.V. en stor Kile og over 100 Perler af Rav, hvilket Fund gaves til den bekjendte Oldsagsamler i Viborg, Bogholder Thomsen ved Creditforeningen. I Bunden laa mange flade hvide Kalkstene. - Gangen, der forbinder dette Kammer med det store, har endnu sine Dækstene, dens Fyld er urørt. Det sydlige Sidekammer staar slet ikke i Forbindelse (ved Gang eller blot "Døraabning") med det store Kammer, men at det hører til det oprindelige Anlæg viser den Omstændighed, at man særlig har valgt Stene, der kunde vende en Bredside med jevn Flade baade mod Hoved- og mod Sidekammeret. Dets Dæksten var bristet i to Stykker, det største laa sunket ned med den ene Ende i Kammerets Fyld, den blev afløftet og Kammeret udgravet af os. Paa dets Bund fandtes Spor af Knokler og en Del Ravperler (jvnf. A. Af Kredsstenene vare omtrent Halvdelen i ny Tid opgravne og sønderslaaede. To af de tilbageværende, der laa omvæltede (særligt mærkede paa Planen) viste i de nu opadvendte Sider skaalformede Fordybninger. - Ejeren villig til at fredlyse mod en ringere Godtgjørelse.

1881 Tinglysning
Det Kulturhistoriske Centralregister

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue med Høj, 20 m.i Tværmaal, tildels bortgravet; Kammer, 13 m. langt, overdækket, med to Bikamre. FM 1881 MS.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt jættestue i kreaturindhegning.


Billeder

Oversigt set fra V