Savsdaas
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-439

Fredningsnr.
150311

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 2/8 1883. A.C. Pligaard for højens nordlige del for højens sydlige halvdel i Vestervig sogn, Refs herred i 1878. Afmærk.: MS. 1887. Bedsted sogn: Langhøj, "Saxdaas" ("Svasdaas"), 52,4 m lang i NV-SØ, indtil 3 m høj og 11 m bred. SØ-enden form som rundhøj i hvis top fladt brud. Sti langs toppen af højen (i sogneskel). Lyng- groet i plantage og ager. Vestervig sogn: Langhøj, "Savs Dås", 2 x 12 x 45 m. I østenden synes rundhøj 3-4 m bredere, 0,5 m højere, denne er sænket lidt i midten. Lille gravning i syd. Ujævnheder i syd. Øverst på langhøjen er trådt en sti, hvor der ingen bevoksning er. Lynggroet i udkant af plantage. Høj sb. 105 ligger i skel til Bedsted sogn, Hassing herred.
Undersøgelsehistorie  (9)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Dysse eller Daas, som den kaldes her paa Egnen, ser i Frastand ud som det øverste af en gammel Bondegaards Lade, der er straatakt. Den er 64 Skridt lang og 19 bred. Paa Midten er som en gammel Udkastning mod S., og der er en lille skaalformig Fordybning mod S. ved hver Ende. Ved Ø. Enden er en grøn Plet, som det saa ofte ses herude i Heden; det kommer af, at løsgaaende Faar om Efteraaret søge Ly mod de frygtelige Uvejr fra V., som saa ofte hjemsøge denne Egn; den tabte Gjødning er da Lyngen for stærk, saa den maa give Plads for Græs. Paa Vestervig Markeds Dag (4/6 77) fik Meddeleren denne Lods Ejer med her ud for at paavise Skjel osv. Han vidste ikke tilvisse, om ikke N. Siden af Dyssen var i Bedsted Sogn, men han vidste, at han vilde have 100 Kroner for at give Tilladelse til, at Dyssen udkastes. - Han maa være fra Forstanden! (Overført fra 110612, sbnr. 105) Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Savsdaas, Langhøi i ØSØ-VNV. 160 Fod lang, 40 Fod bred, 5-8 Fod høi. Lille Lavning i Østerenden Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Savs Daas, en Langhøi i Retning Nordvest-Sydøst, 165 Fod lang, Brede i Nordvest 44 Fod. Velbevaret. Høide 9 Fod [skitse i sognebeskrivelsen]. (Overført fra 110612, sbnr. 105) Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Langhøj, meget anselig og velbevaret; 52.4 m. l., vendende i NV-SØ. Ligger paa en Bakke, skraanende fra S. mod N., saaledes at Højden over Midten er 3 m. fra S., 1.9 m. fra N. Den sø. Ende har Form som en Rundhøj, 16.8 m. i Tværm., 2.2 m. h. Dennes Nordside falder sammen med det øvrige Mindesmærkes Nordside; da Langhøjen i øvrigt er 11 m. br., gaar Syd-Siden mod SØ altsaa noget længere ud end den øvrige Sydside. I Rundhøjens Top er et fladt Brud, et lignende noget Ø. for Mindesmærkets Midte, og ved Vestenden findes nogle smaa Uregelmæssigheder. I øvrigt er Mindesmærket velbevaret; lynggroet i nyplantet Hede. Den søndre Halvdel fredlyst af Vestervig Præsteembede (Dekl. thingl. 12/12 1878); den nørre Halvdel i Statsplantage i Bedsted Sogn. MS ved Sydsidens Midte. - E. 1877: Savsdaas, Langhøj, i ØSØ-VNV.; 50 m. l., 12.5 m. br., 1.6-2.5 m. h. Lille Lavning i Østenden. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Savs Daas", Langhøj i Ø. til S. - V. til N., 45 m. l., 12 m. br., 2 m. h.; i Østenden synes en Rundhøj, 3-4 m. bredere, 1/2 m. højere; denne er sænket lidt i Midten. Lille Gravning i S. ved Midten, et Par Ujævnheder i V. Mærkesten i Sydside, fredlyst. Ligger i Statsplantage. (Overført fra 110612, sbnr. 105) Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj "Saxdaas" ("Savsdaas") 52,4 m lang i NV-SØ, indtil 3 m høj, 11 m bred. SØ-Ende Form som Rundhøj i hvis Top fladt Brud. Sti langs Toppen af Højen (i Sogneskel). Lynggroet i Plantage og Ager (i Statsplantage). MS midt i S-Siden. (Afd. 17d).

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, "Savs Daas", 2 x 12 x 45 m. I Østenden synes en Rundhøj 3-4 m bredere, 0,5 m højere, denne er sænket lidt i Midten. Lille Gravning i Syd. Ujævnheder i S. Øverst paa Langhøjen er traadt en Sti, hvor der ingen Bevoksning er. Lynggroet i Udkant af Plantage. (Overført fra 110612, sbnr. 105) Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Saxdås". Langhøj. Mål: 3,0 x 52,5 x 11,0 m. Omgivelser: Planteskole. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lyngklædt langhøj, sti hen over højen. Bevokset med porse på nordsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)