Glorup gamle voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090110-38

Fredningsnr.
381816

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Glorup gamle voldsted Voldstedet består af en kvadratisk, ca. 7 høj banke med en grundflade på ca. 34 x 34 m og en topflade på ca. 18 x 18 m. Banken står med meget stejle sider. Nord for banken er en ca. 6-7 m bred tør grav, hvis nordskråning i vest løber ud i en ca. 5 m lang og 5 m bred vold. Vest, syd og øst for banken er svage spor af ca. 15 m brede, nu sløjfede grave og volde, der helt har omsluttet banken. Voldstedet, der ligger ca. 450 m nordøst for det nuværende Glorup ved østbredden af den del- vis udtørrede Holmesø, er skovklædt. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt af fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (6)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Glorup voldsted. Forefandtes som nævnt i fredningsbeskrivelsen, dog tæt tilgroet med krat og store træer. På bankens top er der sat en sten, hvorpå er indhugget et navn (vist nok en hund) SCHØTTY DØD 9. OCTOBER 1870 14 ÅR. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

2002 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 8291
Odense Bys Museer
Museet agter at følge anlægsarbejdet. Voldstedet ligger på en større, aflang, naturlig banke i et vådområde. På bankens højeste punkt findes en ca. 7 meter høj borgbanke med en grundflade på 34x34 meter og en topflade på ca. 18x18 meter. Vest, syd og øst for borgbanken er der svage spor af ca. 15 meter brede grave og volde.

2002 Planering ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 8291
Odense Bys Museer
Glorup Gods ønsker at frilægge den overdækkede del af Fiskebækken vest og nord for voldstedet.

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)