Helligkorskilde
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090406-20

Fredningsnr.
401544

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Plankevej, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Kapel, Historisk Tid (dateret 1100 - 1632 e.Kr.)

Enkeltfund, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1850 - 1920 e.Kr.)

Fredningstekst
Hellig kors kilde. Kilden består af et stensat bassin, ca. 3 x 4 m, med delvis stensat bund, der stiger opad mod nord. Vest for kilden er afdækket en 10 m lang plankevej og et fundament. Arealet om- kring kilden er udlagt til park. Hellig kors kilden er belig- gende i den østlige udkant af Fåborg i anlægget ved "Klinten". Den fredede kildes form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også grænsen for det fredede areal er angivet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (6)
1899 Uspecificeret aktivitet
Uspecificeret institution
I præsteindberetningerne til Ole Worm fra 1623 nævnes Hellig Kors Kilde med tilhørende kapel øst for Fåborg. Ifølge tingbøger fra 1600-tallet skulle helligkilden have ligget på matr. 86 tæt ved stranden. I 1899 fandtes på stedet et ligearmet guldkors (hængesmykke) med indskriften "Jens" og "Maren" og "1589" (Aa. Fasmer Blomberg: Faaborg Bys historie. Fåborg 1955, s. 144).

1916 Museal udgravning
Journal nr.: 282/16
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
På stedet foretog C.M. Schmidt i 1916 en udgravning, hvorved fandtes skår af flasker, men især af ler- og stentøj ved og i et rektangulært kampestensbassin. Ligeledes fandtes en træbro og stenlægning, men af et kapel fandtes intet spor.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: - 1,0 x 23,0 x 11,0 m. Hellig Kors Kilde forefundet som beskrevet i fredningstekst. Synlig er dog kun selve kildebassinet og en mindesten med inskription, opsat ved bassinets N-ende. Det fredede areals mål er derfor overført fra deklarationsridset. Bevoksning: 1988: Græs

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Odense Bys Museer

2002 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4591
Odense Bys Museer
Det restaurerede kilde ligger i dag i det kommunale anlæg Carolinelund. Der foreligger udførlig rapport fra undersøgelsen i 1916 (jf. Sigurd Svane 1984: Danmarks helligkilder og lægedomskilder, s. 134).

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. den omtalte plankevej er ikek synlig det formodes den er dækket af jord.

Litteraturhenvisninger  (0)