Kapelhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130310-67

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Kapel, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Ødekirke, Middelalder (dateret 1100 - 1300 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
... Ved Gaarden [Allinggård, sb. 68] henligger adskillige tilhugne Granitsten, som stamme fra en romansk Kirke: en Karmsten til en Dør, af Døraabningens fulde Høide og prydet med Bladornamenter - ved den ene Ende nogle senere indhuggede Bogstaver; en Sten, som har dannet Overdelen af et romansk Vindue; og en Sten med Profiler. Mange banede Granitkvadre, øiensynlig stammende fra en romansk Bygning ses i og ved Gaarden. Der fortaltes, at Alle disse tilhugne Granitstene vare hidførte fra Alling-Kloster [sb. 60], men at dette var sket længst før Mands Minde. Paa "Kapelhøien" [sb. 67] vestlig for Gaarden er intet at se. Heller ikke vidste man, at der her var truffet paa Rester af en Bygning. Ved Alling-Mølle ligger der to romanske Sokkelsten, med Skraakant, foran Døren, og flere Kvadre ligger ved Bygningen. I Alling-Skovgaard kunde man derimod ikke paavise gamle tilhugne Kvadre. Alle de banede Trappesten mentes at skrive sig fra en ny Tid. Tomten af Alling-Kloster er en kjendelig, udyrket Høining paa lav, flad Skraaning, tæt ved Alling-Sø, hævende sig 4-5 F. over den omgivende Mark. Ved Udgravning er der blottet Stykker af Grundstenene og Underdelene af flere Mure, som have en indbyrdes Afstand af c. 80 x 100 Fod; men Høiningen med Brokker og Murrester strækker sig noget udenfor disse blottede Mure. Hvad der er fremdraget er kun selve Grundstene af utilhugne Kamp og hist og her høist et Par Fod Mur over dem, bygget uregelmæssig af Murstene og mindre Kampesten. Nogen Plan af disse Bygninger er det ikke muligt at optage, efter hvad der hidtil er fremdraget. Paa flere Steder er endog Grundstenene fjærnede, og Dynger af Brokker ligger opstaplede paa andre Steder. Ved en større Udgravning vilde man dog sikkert kunne faa Kundskab om disse Bygningers Udstrækning og Plan. Nogen tilhuggen Gravsten kunde ikke paavises her. Den overliggende Mark var ved Meddelerens Besøg dækket af høi Sæd. (Alle de i det foreg. omtalte romanske Kvadre o.s.v. er sandsynligvis hidførte fra de forskjellige Kirker, som kort efter hinanden blev restaurerede af Fischere som Eiere af Allinggaard og Mølle).

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Silkeborg Museum
Ifølge sognebeskrivelsen, Trap og Pont. Atlas IV, 474 skal der have stået et kapel på Kapelhøj mellem Allinggård og Alling Mølle. Den nøjagtige beliggenhed kendes ikke.

2003 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afsæt via signatur fra historisk kort.

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Kort beskrivelse Der er ikke i de skriftlige kilder omtale af et kapel eller en kirke, der kan knyttes til stedet. Anlæggets bevaringstilstand Sten/fundament/stolpehuller/grave under jordoverfladen. I 1700-tallet var grundmure stadig synlige. Der ses romanske granitsten i omkringliggende ejendomme, som sandsynliggør, at der vitterligt har været en kirkebygning i området. Nedlæggelsestid Helt usikker Der er så få oplysninger vedr. kirkebygningen, at det ikke er muligt at indikere et nedlæggelsestidspunkt. Trusselgrad Truet (dyrkning). Tomten er ikke lokaliseret præcist. området ligger i vedvarende græs og skov. Kilder TRAP Lokalmuseernes arkiver

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VII, 1, Viborg Amt
1962