Daashøie

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110107-11

Fredningsnr.
140377A

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Langhøj, i SV-NØ; en af "Dåsen", "Dåshøje"; 32 x 8 x 2,8 m. Mod Ø og i rygningen fem brud, desuden brud i sydsiden. Græs- og lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Daashøie: en Langhøie og to Rundhøie [E. nr. 5-7, svarer til sb. 11,10,12]; se vedlagte Tegning [skitse i sognebeskrivelsen]. A. Langhøien er 9 Fod høi; paa flere Steder er den udgravet. B. Rundhøi af 13 Fods Høide; stærkt udkastet midt i; 73 Fod i Tværmaal. C. Rundhøi, 8-9 Fod høi; stærkt udgravet i Midten.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget Langhøj, vendende i SV-NØ; nu 26 m. l. (opr. 30 m., men Vestenden afgravet og udslæbt). 15 m. br., 2.2 m. h. fra N., 3.7 m. fra S. Sydsiden afgravet, især mod V. I Østenden foroven et 4.5 m. vidt, 1 m. d. Brud, forneden en ubetydelig Beskadigelse. I Rygningen 4 ret smaa og flade Brud. Alle Brud gamle og tilgroede. Højene 10-11-12 ligge græsgroede paa en Græsplet, 65 m. l. i Ø- V, 32 m. br., i Ager. Høj 10 ligger i det nø. Hjørne, Høj 11 langs Sydsiden, Høj 12 i det nv. Hjørne. Afstanden mellem 10 og 11 er 6 m., mellem 11 og 12 7 m., mellem 10 og 12 15 m. Ved Engelhardt's Sognebeskrivelse ligger en Plan af Højene (Blad II), hvorefter deres Tilstand var omtrent som den nuværende, omend knap saa medtaget. E. kalder dem 'Daashøje'. Det samlede Mindesmærke havde en saa ejendommelig Karakter, højt og frit beliggende, som det var, at Fredning maatte anses for ønskelig, til Trods for de store Beskadigelser. Men Ejeren vilde ikke gaa ind herpaa; han havde bestemt Pladsen til Plantning.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i SV-NØ, een af "Daasen" - "Daashøje", 32 x 8 x 2,8 m. Mod Ø og i Rygningen frem Brud, desuden Brud i S-Siden. Græsog lynggroet i Ager.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tilsyn gennemført samtidig med KO kontrol.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en langhøj der ligger i dyrket mark.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Oversigt set fra nabohøjen i øst
Oversigt set fra sydvest
Oversigt set fra vest
Oversigt set fra SØ
Oversigt set fra S
Oversigt set fra V