Glarborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010103-109

Fredningsnr.
262858

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Glas, Historisk Tid (dateret 1600 - 1699 e.Kr.)

Gård, Historisk Tid (dateret 1600 - 1699 e.Kr.)

Vej, Historisk Tid (dateret 1600 - 1699 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Gårdtomt, ”Glarbogård”. (Glarborg 1 eller Glasværket).Selve husets grundplan ses ikke i terrænet. Kun en højning fyldt med tegl, 0,6 x 6 m stor, der hvor ovn/ildsted/skorsten har været, kan ses.
Undersøgelsehistorie  (7)
2003 Museal prøvegravning
Journal nr.: 3500
Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum
Prøveudgravning på magnetometerkarteret lokalitet med fund af glasdråber. Her blev lokaliseret en hustomt fra 1600-tallet. Undersøgelserne fortsætter 2004.

2004 Museal prøvegravning
Journal nr.: 3500
Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum
Fortsat undersøgelse. Der fremkom en 7 x 3 m stor bygning på stensyld; formentlig en brandtomt med kollapsede lervægge. I den nordlige halvdel er markante stenbrolægninger i flere lag. Inden for stensylden fandtes et muligt lergulv, et kraftigt aktivitetslag og rester af en tegllægning. Syd for anlægget fremkom flerer strukturer af sten og ler, bl.a. et ovalt ovnlignende anlæg med rester af brændte lervægge. Der kan være tale om en glasovn. Flere fund afspejler glasproduktion; en stump sandsten med et påsiddende lag glasmasse samt en amorf genstand med smeltet glasagtig overflade, en mulig "fritte" (råmateriale til glasproduktion). Desuden er der en større mængde glasskår end forventet på en bondegård fra renæssancen.

2005 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2005 Museal prøvegravning
Journal nr.: 3500
Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum
Prøveundersøgelsen på Glarborg 2005, der havde form af et net af prøveruder uden om gårdstomten, viste, at der i et vådområde syd for gården samt i mindre omfang øst for gården optrådte affald fra glasproduktion; først og fremmest skår af glaspotter fremstillet af importeret ildfast ler. Herudover fandtes i flere ruder i den sydlige del dele af strukturer med stenlægninger, lerbelægninger og kollapsede brændte lervægge/lerkapper samt en større stenlægning udlagt i et vådbundsområde.

2006 Museal forundersøgelse
Journal nr.: 3500
Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum
På undersøgelsen blev foretaget et snit af parforcejagtvejen nær Glarborggården. Det gav et fint billede af dennes konstruktion med ophævningslag, afvandingsgrøft, randstensrække mod lavningen og vejbelægningen af skærver. Et udgravningsfelt i vandhullet syd for gårdstomten gav et stort antal skår fra glaspotte, heraf to skår af en ny lertype. Detektorafsøgning omkring gårdstomten gav en del fund fra gårdens brugstid, bl.a. en bredbil. Endvidere fandtes en del jerngenstande på den formodede lokalitet for den til gården hørende vandmølle.

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: EBU
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gårdtomt

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)