Gammelgård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230205-209

Fredningsnr.
421240

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vandmølle, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Mølledæmning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Vandmølledæmning og -tomt. Dæmningen strækker sig i nord-sydlig retning i en længde af ca. 75 m. Midt på er den gennembrudt af en møllesluse, hvorigennem løber en bæk, nordligst af en frisluse. Dæmningen støtter sig i begge ender til højere land. Neden- for dæmningens vestside ligger den 8 x 12 m store tomt af det nedbrudte møllehus. Husets syldsten og en svær aksel fra vandhjulet er bevaret. Dæmningen er græsklædt med store træer og ligger sydvestligst i Gammelgård skov. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde beskadiges. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages. Ny beplantning må kun ske i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dæmningens N-lige del og mølletomten er noget tilgroede og vanskeligt tilgængelige. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, beplantningsskader. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Dyrket (ager), skov. Foto: S/H og F 07.25 fra Ø, 07.26 fra NV.

2003 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Spredt i bæklejet ligger mursten, brædder og gammelt cement. Ifølge en lokal bebeoer har der på dette sted tidligere ligget en vandmølle, somn har fået lov til at forfalde. Det kan ikke udelukkes at der under brokker m. m. kan gemme sig rester af ældre vandmølleanlæg - sådan som det kendes fra andre voldstedet og herregårdsanlæg.

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.