Halkær Voldsted
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120803-85

Fredningsnr.
131096

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Halkær voldsted Voldstedet består af en ca. 2 m høj, rektangulær borgbanke, der i nord-syd måler ca. 47 m og i øst-vest ca. 58 m, omgi- vet af ca. 10 m brede, vandfyldte grave. Den vestre grav er på en ca. 19 m bred strækning tilfyldt, hvorved der er ad- gang til borgbanken. Udvendig langs nord- og østgraven er der rester af en 7-15 m bred ydervold, der hæver sig indtil 75 cm over det omgivende terræn. Borgbanken og voldgravens kanter er træbevoksede, resterne af volden er under dyrk- ning. Grænsen for det fredede areal forløber i syd og vest langs gravens udvendige, øvre kant, i nord og øst langs foden af volden. Det fredede areal måler i nord og syd ca. 90 m, i vest ca. 84 m og i øst ca. 64 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, be- byggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af voldarealet udvendigt langs nord- og østgraven er dog tilladt i et omfang som hidtil, forudsat der ikke an- vendes jordbundsløsnere eller foretages anden form for dyb jordbearbejdning. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikva- ren.
Undersøgelsehistorie  (5)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en ca. 2 m høj, rektangulær borgbanke, der i nord-syd måler ca. 47 m og i øst-vest ca. 58 m, omgivet af ca. 10 m brede, vandfyldte grave. Den vestre grav er på en ca. 19 m bred strækning tilfyldt, hvorved der er adgang til borgbanken. Udvendig langs nord- og østgraven er der rester af en 7-15 m bred ydervold, der hæver sig indtil 75 cm over det omgivende terræn. Borgbanken og voldgravens kanter er træbevoksede, resterne af volden er under dyrkning. Grænsen for det fredede areal forløber i syd og vest langs gravens udvendige, øvre kant, i nord og øst langs foden af volden. Det fredede areal måler i nord og syd ca. 90 m, i vest ca. 84 m og i øst ca. 64 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af voldarealet udvendigt langs nord- og østgraven er dog tilladt i et omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages anden form for dyb jordbearbejdning. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1666
Aalborg Historiske Museum
Halkær voldsted er en ca. 2 m høj, 47 x 58 m stor banke, hvorom der ligger en ca. 10 m bred, vandfyldt voldgrav samt en delvist bevaret jordvold, 7-15 m bred.

2005 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHM 5564
Nordjyllands Historiske Museum
Forundersøgelse i form af arkæologisk tilsyn med såvel oprensning af voldgraven som nedrivning af bygninger. Ved oprensning af voldgraven konstateredes et 20-30 cm tykt lag af flydende mudder med fund af genstande, der alle kan henføres til nyere tid. Allerede herunder kunne oprindelig havbund med fund af skallelag konstateres. Det kan således af undersøgelsen konkluderes, at voldgravens oprindelige dybde har været ringe, at graven ikke har haft nogen stor fortifikatorisk værdi. Ved nedrivningen af hovedgården, hvis nuværende placering kan tilskrives en flytning fra selve borgbanken i starten af 1800-tallet fremkom særligt i bygningens fundament materialer, der må stamme fra de oprindelige bygninger på selve borgbanken. Det drejer sig om et større antal munkesten af henholdsvis en stor middelalderlig type og en mindre og yngre type. De store sten bærer kraftige tegn på genbrug. Desuden fremkom en del granitkvadre i form af romanske kirkekvadre - i alt 63. 6 af disse fremviste forskellige typer af profileringer på den øvre kant. Yderligere fremkom en del genanvendt egetømmer, der ud fra placering af taphuller tolkes som oprindeligt værende anvendt i en bro- eller opdæmningskonstruktion. En dendrokronologisk analyse af udvalgte stykker gav en datering af fældningstidspunktet til ca 1710 e.Kr..

2005 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: ÅHM 5564
Nordjyllands Historiske Museum
Sagen er opstået i forbindelse med det offentliges overtagelse af Halkær Hovedgård med tilhørende voldsted. Det ønskes at omdanne stedet til en attraktion med offentlig adgang. I den forbindelse nedrives gårdens bygninger, voldstedet ryddes for de fleste træer og dets voldgrav renses op.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt voldsted med spredte træer nær vej, ager og beboelse..

Litteraturhenvisninger  (0)