Kokkedal voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100707-94

Fredningsnr.
111035

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Kokkedal voldsted. Voldstedet består af en firsidet banke med stærkt afrundede hjørner. Banken, der hæver sig ca. 5,25 m over vandspejlet i den omgivende grav, måler ca. 80 m i nordvestlig-sydøstlig retning og mellem 44 og 61 m i nordøstlig-sydvestlig ret- ning. Voldgraven er smallest i syd, hvor den er ca. 7 m bred, og bredest i nord, hvor den måler ca. 17 m. På banken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i klasse A fredede hovedbygning, og en del af banken er udlagt til have. En ca. 20 m bred vejdæmning fører over den sydvestre grav, medens en træbro fører over den sydøstre grav. Bankens kanter langs vandspejlet er i syd og øst befæstede dels med kam- pesten, dels med pæle. Voldgravens udvendige kanter er kam- pestenssatte i sydøst, og fremtræder langs sydsiden ved det sydøstre hjørne som en lodret ca. 1,5 m høj kampestensmur. Iøvrigt er gravens skråninger græsklædte med enkelte buske. Langs den nordøstre gravs ydersider forløber en dæmning, der er ca. 13 m bred og hæver sig ca. 1,5 m over vandspej- let. Langs den sydøstre grav er der en lav, ca. 11 m bred dæmning. På begge dæmningerne er der gangstier, kantet af alle'træer. På vedlagte koteopmåling er det fredede areals form og ud- strækning angivet, ligesom fredningsgrænsen er indtegnet. Den eksisterende bebyggelse berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse på ban- ken må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra fri- holdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden kun finde sted efter for- udgående henvendelse til rigsantikvaren. Iøvrigt kan vold- stedet anvendes på samme måde som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (4)
1973 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en firsidet banke med stærkt afrundede hjørner. Banken, der hæver sig ca. 5,25 m over vandspejlet i den omgivende grav, måler ca. 80 m i nordvestlig-sydøstlig retning og mellem 44 og 61 m i nordøstlig-sydvestlig retning. Voldgraven er smallest i syd, hvor den er ca. 7 m bred, og bredest i nord, hvor den måler ca. 17 m. På banken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i klasse A fredede hovedbygning, og en del af banken er udlagt til have. En ca. 20 m bred vejdæmning fører over den sydvestre grav, medens en træbro fører over den sydøstre grav. Bankens kanter langs vandspejlet er i syd og øst befæstede dels med kampesten, dels med pæle. Voldgravens udvendige kanter er kampestenssatte i sydøst, og fremtræder langs sydsiden ved det sydøstre hjørne som en lodret ca. 1,5 m høj kampestensmur. Iøvrigt er gravens skråninger græsklædte med enkelte buske. Langs den nordøstre gravs ydersider forløber en dæmning, der er ca. 13 m bred og hæver sig ca. 1,5 m over vandspejlet. Langs den sydøstre grav er der en lav, ca. 11 m bred dæmning. På begge dæmningerne er der gangstier, kantet af allétræer. På vedlagte koteopmåling er det fredede areals form og udstrækning angivet, ligesom fredningsgrænsen er indtegnet. Den eksisterende bebyggelse berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse på banken må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Iøvrigt kan voldstedet anvendes på samme måde som hidtil.

2004 Museal besigtigelse
Journal nr.: 5329
Aalborg Historiske Museum
Anmeldt i forbindelse med den landsdækkende kortlægning af arkæologiske kulturarvsarealer.

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)