Gram Å
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200201-197

Fredningsnr.
370755

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Vejdæmning, Nyere tid (dateret 1661 - 1900 e.Kr.)

Fredningstekst
Anlægget består af en dæmning med møllekanal, sluse og frisluse foruden 3 broer. To broer fører over henholdsvis møllekanal og frisluse. Dæmningen er orienteret SSV-NNØ med to næsten vinkelrette sving. Den er 200 m lang, indtil 10 m bred ved kronen og indtil 23 m bred ved fod. Den hæver sig indtil 2,5 m over omgivende terræn. En bro (1) fører over møllekanalen ved dæmningens sydende. En bro (2) fører over frislusen. En bro (3) fører fra dæmningen over til voldstedet med Gram slot, reg.nr. 3707:54. Bro 1 og 2 består af nittede stålkonstruktioner, der hviler på brofæstere af granitkvadrer. Hver stålkonstruktion består af 2 hovedgitterdragere forbundet med et jernristeværk, som kørebanen hviler på. Hovedgitterdragerne er også broernes gelændere. På bro 1 er de 1,4 m høje, målt fra underkanten af hovedgitteret og 13,4 m lange. Der er på siden monteret et ca. 30 cm højt gelænder på det gamle. På bro 2 er hovedgitterdragerne 15,6 m lange og 1,8 m høje. Gennemløbet på bro 1 er 12 m bredt, 1,8 m højt og 6 m langt. Gennemløbet på bro 2 er 14,5 m bredt og 2 m højt og 6 m langt. Bro 3 er opført af råt tildannede granitkvadrer med hvælving, samt brøstning af tegl. Gennemløbet er 6 m langt, 2 m bredt og 1,3 m højt. Hver facade er 4 m bred og 2 m høj. Dæmningen stemmer vandet fra Gram å op i Gram slotssø og i voldgraven ved Gram slot. Møllekanalen leder vandet fra søen over til et elektricitetsværk, der ligger umiddelbart vest for dæmningens sydende. På dæmningen løber landevej nr. 504. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning. Fredningsgrænsen langt dæmningen følger matrikelskellet til matr.nr. 154 som vist på vedlagte deklarationsrids.
Undersøgelsehistorie  (11)
1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: P. 18/83
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1994 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0327
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fredningsnr. 370755 omfatter kun dæmning, hvorpå den moderne vej fører rundt om slottet. Møllekanal og broer har selvst. fredningsnumre.

1994 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 149/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 149/94; HAM 3115. Sb. 20.02.01-197. Stemmeværk, middelalder. Gram Å. Sb. 20.02.01-197. Udgravningsberetning fra lokalmuseerne. Arkiveret på loftet under år: 1994.

1994 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 149/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 149/94; HAM 3115; RAS P. 18/83. Sb. 20.02.01-197. Dæmning/bro. Gram Å. Sb. 20.02.02-197. Fundanmeldelse og beretning udtaget til Antikv.top.arkiv.

1994 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 149/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
HAM 3115; RAS P. 18/83. Sb. 20.02.01-197. Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat, modtaget d. 31/8 på N02. Dæmning/bro. Middelalder/rennaissance. Gram Å. Sb. 20.02.01-197. Fundår: 1994. Besigtigelse/udgravning d. 4/8 1994 af P. Ethelberg, HAM. Sønderjyllands Amt; bygherre. Arkitekt J. Overby; finder. Ved besigtigelsen var arbejdet med udvidelsen af broerne over Gram Å ved Gram slot i fuld gang. Der kunne ses et stort antal egepæle stammende fra forskellige anlæg. Mange af dem var allerede overskåret og fjernet. Efter aftale med RAS blev arbjedet stoppet med henblik på opmåling og udtagning af dendroprøver. Undersøgelsen skal finde sted med det samme, da men kun har opstandsningstilladelse af Gram Å frem til 1/9 herefter stor risiko for uhensigtsmæssige oversvømmelser. Efter aftale med sønderjyllands amt starter undersøgelsen 5/8 og fortsætter i weekenden. ... [Fortsætter].

1994 Museal prøvegravning
Journal nr.: 3115
Haderslev Museum
I forbindelse med udvidelse af broerne over Gram Å fremkom et stort antal egetræsstolper, der dækkede hele åløbet i en bredde af ca. 6 m. Mange stolpper var overskåret og fjernet ved byggeriet, og tre læs tømmer var bortkørt. Nogle af stolperne formodedes at være samtidig med opførelsen af det nuværende slot, fra slutningen af 1400-tallet. Andre kan være ældre, fra en borg, der skulle være anlagt i begyndelsen af middelalderen. De yngste broanlæg er fra slutningen af 1800-tallet.

1994 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3115
Haderslev Museum

1994 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 3115
Haderslev Museum

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2014 Museal udgravning
Journal nr.: 5418
Haderslev Museum
Som en del af naturgenopretningsprojektet Gram Å blev den fredede vejdæmning over Gram å mellem Gram Slot og Gramgård på en strækning af 25 m gennembrudt (tilladelse nr. 2010-7.23.02-063). Under flere jord- og sandlag med ca. 1,5 m tykkelse, som kan tilknyttes yngre faser i dæmningen, blev der fundet meget velbevarede rækker med lodret stående ege- og bøgepæle, som kan tilknyttes flere forskellige bolværkskonstruktioner, som går tilbage til sen middelalder. Den ældste eller næstældste fase har bestået af tætstående bøgepæle, som har lukket et mindre åløb. Umiddelbart vest for bolværket har man med hedetørv bygget en ca. 1 m høj og 2 m bred vejdæmning. Som vejbelægning har man antageligt udlagt kraftige egeplanker. Denne ældste dæmning har udnyttet det naturlige terræn optimalt, idet den er ført så vidt muligt over naturlige sandbanker i den brede ådal. På et tidspunkt er den ellers ret massive dæmning til dels blevet skyllet væk og en del af den nordlige del af bolværket er væltet. Øst for den til dels ødelagte dæmning blev der opført et nyt bolværk bestående af lange, nedrammede egestammer. Mellemrummene mellem pælene blev lukket med fletværk. Det store hul, som den gennembrudte å har dannet, blev lukket og en dæmning med hedetørv opført på begge sider. Dæmningen var nu ca. 2 m høj og belagt med sand og naturlige træstammer. Siden blev dæmningen gradvist forhøjet med yderligere 1,5 m. Alle yngre vejbelægninger inkl. den nuværende asfaltvej hviler på den middelalderlige dæmning fra 1400-tallet. På nuværende tidspunkt er der gennemført 52 dendrodateringer (32 fra eg, 20 fra bøg), som alle ligger mellem 1345 og 1482. Yderligere 35 prøver er sendt. Bøge-bolværket kan med forbehold dateres til vinter 1391. Supplerende dateringer vil forhåbentlig gøre det muligt, at tidsfæste bøgekurven mere sikkert. Vest for bolværket og stratigrafisk ældre end dæmningen, fandtes flere ege- og bøgepæle, som til dels står i rækker eller sæt. Disse dateres til 1345, 1348, 1399 og 1436. Supplerende dateringer vil forhåbentlig kunne afklare, om det er en ældre brokonstruktion med flere ombygnings- og reparationsfaser eller om de skulle stabilisere dæmningen. Denne ældre dæmning blev mod vest afgrænset af et bolværk bestående overvejende af tæt stående bøgepæle. Konstruktionsprincippet var den samme som ved bøgebolværket fra 1391, men pælene var generelt lidt mindre. Desuden indgik der også nogle egepæle, som dendrokronologisk dateres til 1406. Sandsynligvis skulle dette bolværk beskytte dæmningen mod vest. Efter den ældre dæmning blev brudt igennem, opførtes der i 1453 er nyt bolværk, hvori der indgik enkelte genbrugte pæle fra 1406 og 1436. I 1482 (1478-93) var vandet i den opdæmmede sø åbenbart steget så meget, at man var nød til at beskytte dæmningen mod øst med en kantsikring af mindre, tætstående pæle. Samtidig har man nedgravet en udhulet stamme i dæmningen, som tjente som ekstra overløbsrør, der kunne taget trykket fra dæmningen ved højvand. Det andet overløbsrør er ikke dateret endnu. De øverste sand- og jordlag samt en del større sten, som kunne have givet flere oplysningerne om konstruktionen af selve vejbanen, var allerede gravet væk før udgravnings begyndelse. Link: http://www.museum-sonderjylland.dk/SIDERNE/Museerne/Arkeologi-Haderslev/01ud-Gram-afsluttet.html http://www.museum-sonderjylland.dk/SIDERNE/Museerne/Arkeologi-Haderslev/01ud-Gram-slot.html

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)