Løgismose Voldsted
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080209-204

Fredningsnr.
391427

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Herregårdsanlæg/Slot, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Vandfyldt grav, Middelalder (dateret 1500 - 1535 e.Kr.)

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Løgismose voldsted. Voldstedet består af en rektangulær plan herregårdsplads omgivet af vandfyldte ca. 14 m brede voldgrave. Den sydøs- tre voldgrav åbner sig i ca. 60 m bredde ud mod den sydøst- for beliggende opstemmede sø. Voldgravens kanter, der er delvis stensatte, hæver sig ca. 1,5-2 m over vandspejlet. På herregårdspladsen ligger det i henhold til bygningsfred- ningsloven i kl. A fredede Løgismose slot. Over den nordves- tre grav fører en ca. 6 m bred muret bro, og ca. 9 m nord- øst for denne er i gravens yderside gravet en ca. 4 m bred vandng. Voldgravens kanter er ligesom selve herregårdspladsen bevokset med træer og indgår i parkanlægget omkring slottet. Fredningsgrænsen forløber langs gravens udvendige øvre kant, for den sydøstre gravs vedkommende efter en linie, der af- skærer en gravsbredde af den tilsluttende sø. Det fredede areal måler ca. 122 x 122 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning eller opfyld- ning eller på nogen anden måde forstyrres. De eksisterende bygninger og broen over de nordvestre voldgrav berøres ikke af denne fredning. Ny bebyggelse må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Iøvrigt må voldstedet anven- des som park i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (5)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Løgismose Voldsted forefundet som beskrevet i fredningstekst. 1/3 af det fredede areal dækkes af bygninger + gårdsplads. Mål: -2x122x122 m. Bevoksning: 1987: Græs og Løvtræer

2004 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 8357
Odense Bys Museer
Den trefløjede hovedbygning er placeret på et meget stort voldsted, 95 x 75 m, omgivet af grave på 10 m bredde. Nordøstfløjen er opført af røde munkesten i senmiddelalderen, nordvestfløjen er fra slutningen af 1500-tallet. Sydvestfløjen er opført i 1883 sammen med tårnet i hjørnet mellem de to ældste bygninger.

2006 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)