Gyldensteens Voldsted
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080606-43

Fredningsnr.
33143

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Hovedbygning, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Gyldensteens voldsted Voldstedet består af 2 omtrent lige store øer, der er omgivet af vandfyldte voldgrave, der i syd, vest og nord har karakter af en sø. På den vestlige ø, der måler ca. 65 x 50 m, ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl.A fredede hoved- bygning. Den østlige ubebyggede ø indgår i parkanlægget og er landfast med terræn'et syd for voldgraven. De to øer er forbun- det med en fælles vinkelformet dæmning, fra hvis sydvestlige hjørne en bro fører over til en vestlige ø. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte kort, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. De eksiste- rende bygninger berøres ikke af denne fredning. Ovenævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde ved afgravning, tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Voldstedet kan iøvrigt benyttes som have i sam- me omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (5)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet "Gyldensten". Voldstedet fremtrådte særdeles velplejet. Består af en holm 65x55 m, hvorpå hovedbygningen ligger. Holmens kanter er græklædte. Holmen er omgivet af meget brede vandfyldte grave, og adgangen til holmen sker fra nord ad en svær stenbro. Den fredede tange øst for holmen er udlagt som park med græs, træer og buske, særdeles velplejet. Denne tange er omgivet af holmens østre voldgrav på vestsiden, og en bred vandfyldt grav imod øst. Se skitse. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2004 Registrering via historisk dokumentation
Journal nr.: 8360
Odense Bys Museer
I Trap Danmark omtales at den nuv. renaissancebygning fra 1640 ligger på et ældre voldsted.

2006 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)