Oregårds voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080607-55

Fredningsnr.
34135

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Hovedbygning, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Bygning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Oregårds voldsted Voldstedet består af to ret lave banker, nemlig i nordvest en nu ubebygget ladegårdsbanke, der måler ca. 115 x 115 m og i sydøst en borgbanke, der måler ca. 75 x 90 m. Ladegårdsbanken, hvorigennem går en adgangsvej, er udlagt til græsmark. På borg- banken ligger en i henhold til bygningsfredningen i kl.A fre- det hovedbygning samt en udhusbygning. Foran hovedbygningen er ved dennes nordende fundet betydelige fundamentsrester fra en tidligere hovedbygning. Borgbanken benyttes iøvrigt som park. Bankerne er adskilte af en ca. 10 m bred tør grav, der især mod nord er noget udvisket. Over graven er på sydsiden en stensat dæmning. Adgangen til voldstedet sker fra nordvest, og voldstedet er langs alle udvendige sider tæt bevokset med en bræmme af træer og buske. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. De eksisterende byg- ninger er ikke omfattet af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning, tilfyldning eller på nogne måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun findes sted i sam- råd med rigsantikvaren. Det er tilladt at benytte ladegårdsban- ken og borgbanken som henholdsvis græsmark og parkanlæg i sam- me omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (5)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet fremstod som beskrevet i fredningsbeskrivelsen af en borgbanke, ca. 90x75 m, omgivet af en tør voldgrav i mod NØ ca. 10 m bred samt en tørgrav mod NV, hvor en vejbro fører op til hovedbygningen. Anlægget benyttes til have, men fremtræder ret uplejet, med krat og buskads. Ladegårdsbanken NV for hovedbygningen er som nævnt i fredningen, en 115x115 m flad banke, der benyttes til græsning for geder og får. Banken så ud til at have været overpløjet tidligere. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2004 Registrering via historisk dokumentation
Journal nr.: 8361
Odense Bys Museer
I Trap Danmark omtales, at Oregårds 1 m tykke kældermure kan stamme fra en ældre bygning. Hovedbygningen af bindingsværk stammer fra slutn. af 1500-tallet.

2006 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet bærer tydeligt præg af stedets brug som husdyrpark

Litteraturhenvisninger  (0)