Østrupgårds voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090414-50

Fredningsnr.
39158

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1500 - 1535 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Middelalder (dateret 1500 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Østrupgårds voldsted. Voldstedet består af en aflang banke, der måler ca. 70 m i nordøstlig-sydvestlig retning og ca. 45 m i nordvest-syd- østlig retning. I nordvest, sydvest og syd er banken omgivet af en vandfyldt voldgrav. På banken ligger den i henhold til bygningsfredningslovens i kl. A fredede hovedbygning. Vold- stedet benyttes iøvrigt som gårdsplads og haveanlæg. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå også fredningagrænsen er indtegnet. De ek- sisterende bygninger berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning og tildfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgravene samt for- sætlig ændring af vandstanden ikke ske uden forudgående hen- vendelse til rigsantikvaren. Voldstedet kan iøvrigt benyt- tes som gårdsplads og haveanlæg i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (5)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Østrupgårds voldsted forefundet som beskrevet i fredningstekst. Mål i rubrik ovenfor er overført fra deklarationsridset. Ejeren ønskede en samtale om rydning af krat (hovedsagelig snebær) på borgbankens sider men havde travlt under berejsningsbesøget. kontaktes evt. af KBV. Mål: 120x105 m. ** Seværdighedsforklaring ** Overordentlig seværdigt, især for de fredede bygninger men også for den smukke beliggenhed på kanten af ådalen i SØ. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 8367
Odense Bys Museer
Gården ligger på et lille firkantet voldsted omgivet af grave. Den centrale del af nordfløjen udgøres af et stenhus i to stokværk opført i rå og kløvet kamp samt tegl. Den nederste del dateres til begyndelsen af 1500-tallet og den øverste del af tegl til 1570'erne. Bindingsværksfløjene er tilføjet i 17-og 1800-tallet.

2005 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)