Steensgaard Hovedgård
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090420-137

Fredningsnr.
391428

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Hovedbygning, Middelalder (dateret 1500 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Stensgård voldsted Voldstedet består af en lav omtrent kvadratisk banke, der på vest-, nord- og østsiden er omgivet af brede kampestenssatte, vandfyldte voldgrave. Over den østre grav fører en muret bro, og på voldstedet ligger den i henhold til bygningsfredningslo- ven i kl.A fredede hovedbygning. Voldstedet benyttes iøvrigt som gårdsplads og haveanlæg. Fredningsgrænsen forløber i vest, nord og øst langs gravenes ydre overkant og i syd parallelt med hovedbygningens sydfløj 10 m fra denne langs en linje, der forbinder den vestre og øs- tre voldgravs sydlige ender. De eksisterende bygninger samt broen over den østre grav berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Forsætlig ændring af vandstanden i voldgrave- ne samt oprensning af gravene - bortset fra friholdelse for grøde - må kun ske efter forudgående henvendelse til rigsan- tikvakaren. Ny bebyggelse må kun ske i samråd med rigsantikva- ren. Voldstedet kan iøvrigt benyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (7)
1903 Museal besigtigelse
Journal nr.: 8369
Odense Bys Museer
Opmålt 1903 af arkitekt A. Mathiesen, der samtidig skal have fundet fundamenter fra en nedrevet østfløj.

1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet forefundet som beskrevet i fredningstekst, dog med en i denne ikke omtalt bro over den nordre grav. Broen er af galvaniserede H-jern-dragere og på galvaniserede støtter men med hvidmalet trærækværk og kan ikke kaldes skæmmende, jfr. foto 14. En bro er desuden trykt på dette sted på 4-cm kort fra 1973-74. Det skyldes mest sandsynligt en forglemelse, når broen ikke er omtalt i fredningsteksten fra 1972. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdigt på grund af omgivelserne og de fredede bygninger på voldstedet: smukt, velbevaret fynsk herregårdsmiljø. Bevoksning: 1987: Græs

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 8369
Odense Bys Museer
Midtpartiet af vestfløjen samt vestpartiet af sydfløjen i det trefløjede anlæg stammer fra senmiddelalder eller umiddelbart derefter.

2005 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: OBM 8369
Odense Bys Museer
Museet har fra Faaborg-Midtfyn kommune modtaget kopi af godkendelse af vandløbsrestaurering for Møllebæk ved Steensgaard.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)