Forvaltergraven
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141104-81

Fredningsnr.
221513

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Bro, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Rosenholm voldsted Voldstedet består af en firkantet slotsbanke, der måler ca. 55 x 50 m, hvorpå den i henhold til bygningsfredningsloven i kl.A fre- dede hovedbygning ligger. Banken er på 3 sider omgivet af ca. 13-19 m brede vandfyldte voldgrave, medens den på den fjerde, sydøstlige side, begrænses af søen. Gravene har stensatte sider, der når en højde af ca. 2 m over vandspejlet. En ca. 10 m bred dæmning fører over den nordvestre grav. Fredet er endvidere "Forvaltergraven" og "Staldgraven". "Forvalter- graven" begrænses i øst af en ca. 24 m lang stensætning. Graven strækker sig i en bue mod nord og nordvest i en længde af ca. 75 m. Den afsluttes i vest i en spids. Dens skråninger, der iøvrigt er græsklædte og delvis bevokset med træer, når en højde over vand- spejlet på ca. 1 m. "Staldgraven" danner i grundplan nærmest et U, der åbner sig mod sydvest. Dens udstrækning fra sydøst til nord- vest er ca. 131 m, medens den i sydvest-nordøst måler ca. 55 m i nord og ca. 75 m i syd. Graven står med indtil ca. 2 m høje delvis træbevoksede jordskråninger over vandspejlet. Fredningsgrænsen går langs gravenes ydre overkanter, idet dog fred- ningsgrænsen i sydøst ved slotsgraven følger en linje, der forløber parallelt med slotsbanken i en afstand af ca. 20 m. Den eksisterende bebyggelse på slotsbanken berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller be- skadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (5)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Rosenholm Voldsted". Sagerne 53-4800 og 53-5488 er ifølge G. Kunwald overgået til det særlige bygningstilsyn. Ved besigtigelsen syntes vandstanden i voldgravene fortsat at være sænket ca. 20 cm. (53-4800). Ellers intet at bemærke. Genbesigtigelse 1.6.1988: Alt synes at være i bedste orden. ** Seværdighedsforklaring ** Som voldsted betragtet. Slottet er naturligvis særdeles seværdigt. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1991 Byggeri og anlæg
Journal nr.: D.18/91-36
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1991 Museal besigtigelse
Journal nr.: D.18/91-36
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
I forbindelse med restaurering af broen over Rosenholms voldgrav er afdækket en bro med fire gennemløb, hvor af de tre har været overhvælvede, men det fjerde, nærmest slottet og bredere end de øvrige, formentlig har været overdækket med en tømret bro, højst sandsynlig en vindebro.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)