Selchausdals voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030202-198

Fredningsnr.
332260

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Selchausdals voldsted. Voldstedet består af en rektangulær ca. 70 x 93 m stor lav holm med længderetning nord-syd på alle sider omgivet af en ca. 14 m bred dæmning, som af Langs den udvendige side af den østre grav er en ca. 11 m bred dæmning, som afspær- rer vandet i voldgraven fra en nu delvis tilgroet sø. Over voldgraven fører i nord og vest murede broer, i syd en træbro. Voldgravnes udvendi- ge nordre side og et kortere stykke på begge sider omkring træbroen i syd er sat af kampesten. Gravens sider står iøv- rigt med stejle, delvis busk- og træklædte skråninger. På holmen ligger hovedbygningen og øst herfor en mindre bygning. iøvrigt er holmen udlagt dels som gruslagt tilkørsel, dels som haveanlæg. Fredningen omfatter holmen, voldgraven og dæmningen mod øst. Fredningsgrænsen forløber i syd, vest og nord 1 m udenfor gravens øverste ydre kant og i øst langs den udvendige fod af dæmninger. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, henæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstan- den må ikke finde sted uden rigsantikvarens samtykke. Denne fredning berører ikke den eksisterende bebyggelse på voldstedet, ligesom det er tilladt at anvende dette som gårds- og have- anlæg i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (3)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en rektangulær ca. 70 x 93 m stor lav holm med længderetning nord-syd på alle sider omgivet af en ca. 14 m bred dæmning, som af Langs den udvendige side af den østre grav er en ca. 11 m bred dæmning, som afspærrer vandet i voldgraven fra en nu delvis tilgroet sø. Over voldgraven fører i nord og vest murede broer, i syd en træbro. Voldgravnes udvendige nordre side og et kortere stykke på begge sider omkring træbroen i syd er sat af kampesten. Gravens sider står iøvrigt med stejle, delvis busk- og træklædte skråninger. På holmen ligger hovedbygningen og øst herfor en mindre bygning. Iøvrigt er holmen udlagt dels som gruslagt tilkørsel, dels som haveanlæg. Fredningen omfatter holmen, voldgraven og dæmningen mod øst. Fredningsgrænsen forløber i syd, vest og nord 1 m udenfor gravens øverste ydre kant og i øst langs den udvendige fod af dæmninger. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, henæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må ikke finde sted uden igsantikvarens samtykke. Denne fredning berører ikke den eksisterende bebyggelse på voldstedet, ligesom det er tilladt at anvende dette som gårds- og haveanlæg i samme omfang som hidtil.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Museal forundersøgelse
Journal nr.: KAM2013-006
Museum Vestsjælland
Overvågning af gravearbejde. Ved gravearbejdet blev 2 steder fundet fundamenter fra den tidligere hovedbygning fra 1700-tallet samt et eftermiddelalderligt planeringslag med en del byggematerialer i form af mursten, tagtegl. Løsfund af musselmalet skår og stjertpotteben.

Litteraturhenvisninger  (0)