Kongsdal voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030318-341

Fredningsnr.
322318

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Kongsdal voldsted. Voldstedet består af en rektangulær banke, der måler ca. 75 x100 m med største udstrækning i nord-sydlig retning. Bankens plane topflade hæver sig indtil ca. 2 m over vand- spejlet i de omgivende vandfyldte grave. Gravenes bredde, målt ved vandspejlet, er i nord og øst ca. 13 m, i syd ca. 16 m og i vest ca. 20 m i den nordlige del og ca. 30 m i den sydlige del af graven. Voldgravenes ydre sider er del- vis stensatte. Over den nordre grav fører en muret bro og over den søndre en træbro. Ved det nordvestlige hjørne er der en dæmning over den vestre grav. På banken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i klasse A fredede bygning. Banken benyttes iøvrigt som gårdsplads og have. Fredningsgrænsen forløber langs voldgravenes ydre overkan- ter. Den eksisterende bebyggelse samt de to broer og dæmnin- gen berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved afgravning og tilfyldning eller på no- gen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun ske efter forudgående henvendel- se til rigsantikvaren. Voldstedet kan iøvrigt benyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (3)
1974 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en rektangulær banke, der måler ca. 75 x100 m med største udstrækning i nord-sydlig retning. Bankens plane topflade hæver sig indtil ca. 2 m over vandspejlet i de omgivende vandfyldte grave. Gravenes bredde, målt ved vandspejlet, er i nord og øst ca. 13 m, i syd ca. 16 m og i vest ca. 20 m i den nordlige del og ca. 30 m i den sydlige del af graven. Voldgravenes ydre sider er delvis stensatte. Over den nordre grav fører en muret bro og over den søndre en træbro. Ved det nordvestlige hjørne er der en dæmning over den vestre grav. På banken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i klasse A fredede bygning. Banken benyttes iøvrigt som gårdsplads og have. Fredningsgrænsen forløber langs voldgravenes ydre overkanter. Den eksisterende bebyggelse samt de to broer og dæmningen berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Voldstedet kan iøvrigt benyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kongsdal Voldsted, 2,0 x 119,0 x 118,0 m. Voldstedet har jeg ikke målt op - ser ud til at være som beskrevet på kartotekskort. Ingen ændringer i bygninger, have og gårdsplads. Voldgraven vandfyldt, ret rent vand. Det ligger ud til offentlig vej, ret lavt i terræn. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret voldsted med hovedbygning fra slutningen af 1500-tallet. Lavt i terræn nær offentlig vej. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)