Dragsholm Voldsted
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030403-544

Fredningsnr.
302240

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Dragsholm voldsted Voldstedet består af en firesidet borgbanke, som mod syd græn- ser op til den tørlagte Lammefjord, og på de andre sider er om- givet af delvis vandfyldte grave, hvorover der i nord og øst fører dæmninger. Banken hæver sig indtil 9 m over vandspejlet. Til gravens nordvestlige hjørne slutter sig en nu tørlagt spær- regrav, som afskærer et syd for denne og vest for borgbanken liggende voldstykke, der har karakter af et forværk. På borgbanken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven fredede hovedbygning. Voldstedet anvendes som have og gårds- plads, idet dog forværket mod vest er træbevokset. Til anlægget hører også en ca. 75 m nordøst for borgbanken lig- gende delvis vandfyldt ydre voldgrav, som er ca. 130 m lang (øst-vestlig retning), og hvorover der fører en dæmning. Fredningen omfatter borgbbanken med de omgivende grave, samt spærregraven og forværket mod vest. Grænsen for det fredede areal forløber i syd og vest langs den tørlagte fjord, iøvrigt 1 m fra gravens ydre overkanter. Endvidere omfatter fredningen den bevarede del af den ydre voldgrav, og fredningsgrænsen forløber her 1 m fra gravens ydre overkanter. Denne fredning berører ikke den eksisterende bebyg- gelse. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med fredningsstyrelsen. Arealerne kan anvendes som have og gårdsplads på samme måde som hidtil. En opmåling, hvorpå voldstedets udstrækning er vist og fred- ningsgrænserne angivet, vil senere blive lagt til tinglys- ningsdokumenterne.
Undersøgelsehistorie  (4)
1982 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en firesidet borgbanke, som mod syd grænser op til den tørlagte Lammefjord, og på de andre sider er omgivet af delvis vandfyldte grave, hvorover der i nord og øst fører dæmninger. Banken hæver sig indtil 9 m over vandspejlet. Til gravens nordvestlige hjørne slutter sig en nu tørlagt spærregrav, som afskærer et syd for denne og vest for borgbanken liggende voldstykke, der har karakter af et forværk. På borgbanken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven fredede hovedbygning. Voldstedet anvendes som have og gårdsplads, idet dog forværket mod vest er træbevokset. Til anlægget hører også en ca. 75 m nordøst for borgbanken liggende delvis vandfyldt ydre voldgrav, som er ca. 130 m lang (øst-vestlig retning), og hvorover der fører en dæmning. Fredningen omfatter borgbbanken med de omgivende grave, samt spærregraven og forværket mod vest. Grænsen for det fredede areal forløber i syd og vest langs den tørlagte fjord, iøvrigt 1 m fra gravens ydre overkanter. Endvidere omfatter fredningen den bevarede del af den ydre voldgrav, og fredningsgrænsen forløber her 1 m fra gravens ydre overkanter. Denne fredning berører ikke den eksisterende bebyggelse. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med fredningsstyrelsen. Arealerne kan anvendes som have og gårdsplads på samme måde som hidtil. En opmåling, hvorpå voldstedets udstrækning er vist og fredningsgrænserne angivet, vil senere blive lagt til tinglysningsdokumenterne.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet på blå kort. På borgbanken ligger den fredede hovedbygning til Dragsholm. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.. En seværdighed-

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)