Rosendals voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
050302-38

Fredningsnr.
382712

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Rosendals voldsted Voldstedet består af en borgbanke, der i øst, nord, vest og delvis i syd er omgivet af vandfyldte voldgrave. Den østre grav er ca. 68 m lang og den nordre ca. 90 m lang. De er begge ca. 17 m brede foroven og ca. 8 m brede ved vandspejlet. Gra- vene har ca. 2 m høje stensatte kanter. Fra den østre gravs sydende er et ca. 5 m bredt afløb mod øst. Midt på den nor- dre grav er en 4 m bred muret bro med en bue. Den vestre grav er 68 m lang og 7 m bred med lav ydre kant. I det nordvestlige hjørne er et ca. 5 m bredt tilløb. Udenfor den vestre grav er en ca. 5 m bred dæmning, der adskiller graven fra den vestfor liggende sø. Den vestlige del af den søndre grav er bevaret i en længde af 22 m. Voldstedet, hvorpå de i henhold til byg- ningsfredningsloven i Kl. B fredede bygninger er beliggende, er iøvrigt bevokset med store træer. Fredningen omfatter borgbanken, gravene, den murede bro samt dæmningen vest for den vestre grav. Grænsen for det fredede areal forløber i nord, øst og delvis i syd langs gravenes ud- vendige øvre kanter og i vest langs dæmningens fod. I syd be- grænses fredningen iøvrigt af en linje fra sydkanten af den bevarede del af den søndre voldgrav til østgravens sydlige af- slutning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning bebyggelse eller henlæggelse af sten, jord og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted i samråd med med rigsantikvaren. Det er dog tilladt at anvende arealet som have i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (3)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en borgbanke, der i øst, nord, vest og delvis i syd er omgivet af vandfyldte voldgrave. Den østre grav er ca. 68 m lang og den nordre ca. 90 m lang. De er begge ca. 17 m brede foroven og ca. 8 m brede ved vandspejlet. Gravene har ca. 2 m høje stensatte kanter. Fra den østre gravs sydende er et ca. 5 m bredt afløb mod øst. Midt på den nordre grav er en 4 m bred muret bro med en bue. Den vestre grav er 68 m lang og 7 m bred med lav ydre kant. I det nordvestlige hjørne er et ca. 5 m bredt tilløb. Udenfor den vestre grav er en ca. 5 m bred dæmning, der adskiller graven fra den vestfor liggende sø. Den vestlige del af den søndre grav er bevaret i en længde af 22 m. Voldstedet, hvorpå de i henhold til bygningsfredningsloven i Kl. B fredede bygninger er beliggende, er iøvrigt bevokset med store træer. Fredningen omfatter borgbanken, gravene, den murede bro samt dæmningen vest for den vestre grav. Grænsen for det fredede areal forløber i nord, øst og delvis i syd langs gravenes udvendige øvre kanter og i vest langs dæmningens fod. I syd begrænses fredningen iøvrigt af en linje fra sydkanten af den bevarede del af den søndre voldgrav til østgravens sydlige afslutning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning bebyggelse eller henlæggelse af sten, jord og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted i samråd med med rigsantikvaren. Det er dog tilladt at anvende arealet som have i samme omfang som hidtil.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sydøstdanmark
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)