Kærstrup voldsted

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070307-28

Fredningsnr.
462313

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Kærstrup voldsted. Voldstedet består af en uregelmæssig formet banke, der måler 120 m i nord-sydlig retning. I øst-vestlig retning måler den nordlige del af banken ca. 40 m, og den sydlige ca. 80 m. Banken omgives af en vandfyldt grav, der mod øst, syd og vest er ca. 15 m bred, medens den mod nord og nordøst, hvor banken er smallest, udvider sig ti en ca. 40 m bred sø. Banken forbindes med land ved broer mod øst og vest. På den nordlige del af banken ligger den fredede hovedbygning, me- dens den sydlige del anvendes som have. Grænsen for det fredede areal følger gravens ydre rand, den største udstrækning i nord-syd er ca. 180 m, og i øst- vest ca. 110 m. Fredningsgrænsen er angivet på vedlagte kopi af matrikelskort. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten eller affald. Oprensning af voldgaven eller forsætig ændring af vandstan- den må kun ske med nationalmuseets tilladelse. Det er tilladt at anvende den sydlige del af borgbanken som have i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kjærstrup Borgplads og Øst derfor et gammelt Taarns Grundvold.

1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en uregelmæssig formet banke, der måler 120 m i nord-sydlig retning. I øst-vestlig retning måler den nordlige del af banken ca. 40 m, og den sydlige ca. 80 m. Banken omgives af en vandfyldt grav, der mod øst, syd og vest er ca. 15 m bred, medens den mod nord og nordøst, hvor banken er smallest, udvider sig ti en ca. 40 m bred sø. Banken forbindes med land ved broer mod øst og vest. På den nordlige del af banken ligger den fredede hovedbygning, medens den sydlige del anvendes som have. Grænsen for det fredede areal følger gravens ydre rand, den største udstrækning i nord-syd er ca. 180 m, og i øst-vest ca. 110 m. Fredningsgrænsen er angivet på vedlagte kopi af matrikelskort. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten eller affald. Oprensning af voldgaven eller forsætig ændring af vandstanden må kun ske med nationalmuseets tilladelse. Det er tilladt at anvende den sydlige del af borgbanken som have i samme omfang som hidtil.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kærstrup voldsted forefundet som beskrevet i fredningstekst. Dog bemærkes, at en på borgbankens sydvestlige del ret nyopført bygning (indeholdende swimming-pool og garage) ikke ses at være et resultat af dispensation. Bygning på samme sted ses på skitse til fredningsdeklaration ! Ejer søgt kontaktet forgæves. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig på grund af det ualmindelig velholdte og smukke park- og bygningsmiljø omkring stedet.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Museal besigtigelse
Museum Lolland-Falster
I forbindelse med jordarbejde på gårdspladsen omkring hovedhuset på det fredede Kærstrup Voldsted foretog Museum Lolland-Falster en arkæologisk overvågning. Der blev ikke påtruffet arkæologiske levn eller andre spor efter jordfaste fortidsminder.

2015 Byggeri og anlæg
Museum Lolland-Falster
Jordarbejde på gårdspladsen rundt om Kærstrup hovedhus.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk


Billeder

 3737 oversigt. Set fra NØ.
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, detalje