Asserstrup voldsted
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070410-29

Fredningsnr.
432118

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Asserstrup voldsted Voldstedet ligger nordøst for Asserstrup hovedbygning og uden for gårdens have. Den består af en firsidet, i grundplanen nær- mest kvadratisk banke med dimensionerne 20 x 20 m, omgivet af nu tildels opfyldte og udtørrede grave. Banken hæver sig stejlt til en højde af ca. 3,5 m over det omgivende engdrag. I dens midte findes et over 3 m dybt, kvadratisk hul, i hvis sider ses store kampesten uden mørtelspor, øjensynlig sylden af et tårn af sten eller træ, hvis indre mål har været ca. 7 x 7 m. I bunden af hullet vokser unge løvtræer. Banken er bevokset med yngre og ældre løvtræer, hvor imellem et mindre antal unge fyrretræer. Fredningens grænse sættes i nord og øst, hvor gravene er forsvundne, i en afstand af 6 m fra bankens fod. Ved vestsiden findes graven endnu, kun afbrudt af en smal dæmning med gangsti. Det sydlige gravstræk, der ligeledes er bevaret, er noget dybere og bredere end vestgraven, idet det indgår som led i et større og senere sæt grave, formentlig fra renæssance- tiden. På disse to sider lægges fredningsgrænsen langs gravenes yderrande. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det må ikke udjævnes eller beskadiges ved gravning, pløjning, stødoptagning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen an- den måde forstyrres. Kunstig afvanding af gravene må ikke fin- de sted. Med ejerens tilladelse kan nationalmuseet lade for- tidsmindet undersøge. Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, findes angivet på vedføjede kort, hvor det omgives af de der anførte servitutgrænser.
Undersøgelsehistorie  (4)
1956 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet ligger nordøst for Asserstrup hovedbygning og udenfor gårdens have. Den består af en firsidet, i grundplanen nærmest kvadratisk banke med dimensionerne 20 x 20 m, omgivet af nu tildels opfyldte og udtørrede grave. Banken hæver sig stejlt til en højde af ca. 3,5 m over det omgivende engdrag. I dens midte findes et over 3 m dybt, kvadratisk hul, i hvis sider ses store kampesten uden mørtelspor, øjensynlig sylden af et tårn af sten eller træ, hvis indre mål har været ca. 7 x 7 m. I bunden af hullet vokser unge løvtræer. Banken er bevokset med yngre og ældre løvtræer, hvor imellem et mindre antal unge fyrretræer. Fredningens grænse sættes i nord og øst, hvor gravene er forsvundne, i en afstand af 6 m fra bankens fod. Ved vestsiden findes graven endnu, kun afbrudt af en smal dæmning med gangsti. Det sydlige gravstræk, der ligeledes er bevaret, er noget dybere og bredere end vestgraven, idet det indgår som led i et større og senere sæt grave, formentlig fra renæssancetiden. På disse to sider lægges fredningsgrænsen langs gravenes yderrande. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det må ikke udjævnes eller beskadiges ved gravning, pløjning, stødoptagning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Kunstig afvanding af gravene må ikke finde sted. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge. Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, findes angivet på vedføjede kort, hvor det omgives af de der anførte servitutgrænser.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted "Asserstrup" Forefundet som beskrevet i fredningstekst, hvorfra målangivelser er taget: 3,5 x 35 x 35 m. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)