Sandagergård voldsted

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080606-44

Fredningsnr.
33144

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Hovedbygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Sandagergård voldsted Voldstedet består af en lav, omtrent kvadratisk holm på ca. 100 x 100 m. Holmen, hvorpå den i henhold til bygningsfred- ningslovens kl.B fredede hovedbygning ligger, har stensatte kanter og er på alle sider omgivet af vandfyldte voldgrave, der i syd og øst er ca. 15 m brede og i vest ca. 20 m og i nord ca. 30 m. Over den søndre grav er en vejdæmning. Vold- stedet benyttes iøvrigt som have. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte kort, hvor- på også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning, tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. De eksisterende bygninger er ikke omfattet af denne fredning. Ny bebyggelse på borgbanken må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgra- vene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter for- udgående henvendelse til rigsantikvaren. Iøvrigt må voldstedet anvendes som have i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en lav, omtrent kvadratisk holm på ca. 100 x 100 m. Holmen, hvorpå den i henhold til bygningsfredningslovens kl.B fredede hovedbygning ligger, har stensatte kanter og er på alle sider omgivet af vandfyldte voldgrave, der i syd og øst er ca. 15 m brede og i vest ca. 20 m og i nord ca. 30 m. Over den søndre grav er en vejdæmning. Voldstedet benyttes iøvrigt som have. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte kort, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning, tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. De eksisterende bygninger er ikke omfattet af denne fredning. Ny bebyggelse på borgbanken må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Iøvrigt må voldstedet anvendes som have i samme omfang som hidtil.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet Sandagergård. Består af en lav holm ca. 80x90 m, omgivet på alle sider af en op til 32 m bred voldgrav der er vandfyldt. Voldstedet fremtræder velplejet og benyttes som have omkring hovedbygningen. Tilkørslen til holmen sker fra syd over en svær kampestensbro. Se i øvrigt skitse. Mål: Ingen mål opgivet. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Voldsted set fra nord
Vestlig voldgrav, set fra nord