Elvedgård voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080611-29

Fredningsnr.
34145

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Hovedbygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Elvedgård hovedgård Voldstedet består af en lav retangulær holm, ca. 90 x 50 m, der på alle sider er omgivet af 9-18 m brede vandfyldte vold- grave. Holmen er udlagt som haveanlæg. En dæmning fører ved sydgravens sydvestre hjørne over til en høj banke, der måler ca. 50 x 60 m. Banken, hvorpå hovedbygningen er opført, er i nord, øst og syd omgivet af 9-30 m brede vandfyldte grave. Ban- ken, der har stejle sider, falder jævnt mod vest, hvor den går over i et ladegårdsplateau, ca. 100 x 60 m, hvor avlsbygnin- gerne ligger. Vestenden af ladegårdsplateau'et afrundes af en tør grav, der er ca. 50 m lang og ca. 10 m bred med udenfor- liggende lav krum vold. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. De eksiste- rende bygninger berøres ikke af denne fredningg. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning, tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted efter forudgående hen- vendelse til rigsantikvaren. Iøvrigt må voldstedet benyttes som haveanlæg og gårdsplads i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (3)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en lav retangulær holm, ca. 90 x 50 m, der på alle sider er omgivet af 9-18 m brede vandfyldte voldgrave. Holmen er udlagt som haveanlæg. En dæmning fører ved sydgravens sydvestre hjørne over til en høj banke, der måler ca. 50 x 60 m. Banken, hvorpå hovedbygningen er opført, er i nord, øst og syd omgivet af 9-30 m brede vandfyldte grave. Banken, der har stejle sider, falder jævnt mod vest, hvor den går over i et ladegårdsplateau, ca. 100 x 60 m, hvor avlsbygningerne ligger. Vestenden af ladegårdsplateau'et afrundes af en tør grav, der er ca. 50 m lang og ca. 10 m bred med udenforliggende lav krum vold. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. De eksisterende bygninger berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning, tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Iøvrigt må voldstedet benyttes som haveanlæg og gårdsplads i samme omfang som hidtil.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Elvedgård voldsted. 1. Rektangulær holm ca. 100x55 m, omgivet af 6-10 m brede vandfyldte grave mod vest, nord og øst. Mod syd en formodet opfyldt voldgrav. Arealet udlagt som have, med græsplæne, omgivet af et bælte langs voldgravenes kanter, af buske og træer. 2. Syd for ovennævnte, en banke 140x65, hvorpå hovedbygning og maskinbygninger er beliggende, og indrammer en stor gårdsplads. Hovedbygningerne mod øst er omgivet af vandfyldte voldgrave mod øst og syd. 3. Vest for ovennævnte ligger i tæt krat, et halvkredsformet voldanlæg, delvis tørlagt, bestående af to grave 10 m brede i retning N-S med en opgravet vold imellem. Den vestlige grav indgår ikke i fredningen. Se i øvrigt skitse . Mål: 240x170 m. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.Meget velholdt voldsted

Litteraturhenvisninger  (0)