Rugård voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080611-30

Fredningsnr.
35146

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Mølledam, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Rugård voldsted Voldstedet består af en flad banke, der i nord og øst er omgi- vet af en mølledam, i hvis nordlige del er en lille holm, der indgår i haveanlægget. Langs bankens vestside er to ca. 15-20 m brede vandfyldte voldgrave, der er adskilte af en dæmning. Stavids å løber gennem gravene og mølledammen. Banken, hvor Rugårds hovedbygning er opført, er iøvrigt udlagt som park. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. De eksiste- rende bygninger berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes eller beska- diges på nogen måde ved afgravning, tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgraven samt forsætlig æn- dring af vandstanden må kun ske efter henvendelse til rigsanti- kvaren. Voldstedet kan iøvrigt benyttes som have og park i sam- me omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (3)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en flad banke, der i nord og øst er omgivet af en mølledam, i hvis nordlige del er en lille holm, der indgår i haveanlægget. Langs bankens vestside er to ca. 15-20 m brede vandfyldte voldgrave, der er adskilte af en dæmning. Stavids å løber gennem gravene og mølledammen. Banken, hvor Rugårds hovedbygning er opført, er iøvrigt udlagt som park. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. De eksisterende bygninger berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges på nogen måde ved afgravning, tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter henvendelse til rigsantikvaren. Voldstedet kan iøvrigt benyttes som have og park i samme omfang som hidtil.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet fundet som beskrevet. Se deklarationsrids. Henligger som park og gårdsplads. Beplantning syd for voldstedet i 100 m-zonen. Genbesigtigelse med MB. Genbesigtigelse med MB 6-3-86, ulovlig beplantning (§53) bør påtales. Mål: Ingen mål opgivet.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)