Skovsgård voldsted
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090303-157

Fredningsnr.
441821

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1400 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skovsgård voldsted. Voldstedet består af en ca. 60 x 70 m stor firkantet banke, omgivet af en vandfyldt grav, hvis bredde varierer fra ca. 12-15 m i øst, syd og vest til ca. 25 m i nord. På banken ligger hovedbygningen, og en vejdæmning fører over den østre grav, en havebro over den søndre. I forlæn- gelse af den østre gravs nordlige ende og kun adskilt fra denne af en ca. 7-8 m bred dæmning, er en vandfyldt grav, der er ca. 80 m lang og ca. 25 m bred. Vest for denne er en ca. 30 m bred, sumpet strækning langs parkens vestgræn- se. En ca. 15 m bred dæmningsagtig ryg skiller nævnte sump fra det nuværende voldsteds vestgrav. Området udenfor det nuværende voldsted er bevokset med træer. Grænsen for det fredede areal følger mod øst gravens ydre overkant, mod nord og vest skellet mellem parken og den omliggende mark og mod syd den søndre gravs ydre over- kant og dennes forlængelse mod vest indtil skellet mellem parken og marken. Den eksisterende bebyggelse berøres ikke af denne fredning, der heller ikke omfatter broerne. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyld- ning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Det er til- ladt at fjerne den eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske efter af- tale med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lignende må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden ikke finde sted uden forudgående henvendelse til rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (3)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en ca. 60 x 70 m stor firkantet banke, omgivet af en vandfyldt grav, hvis bredde varierer fra ca. 12-15 m i øst, syd og vest til ca. 25 m i nord. På banken ligger hovedbygningen, og en vejdæmning fører over den østre grav, en havebro over den søndre. I forlængelse af den østre gravs nordlige ende og kun adskilt fra denne af en ca. 7-8 m bred dæmning, er en vandfyldt grav, der er ca. 80 m lang og ca. 25 m bred. Vest for denne er en ca. 30 m bred, sumpet strækning langs parkens vestgrænse. En ca. 15 m bred dæmningsagtig ryg skiller nævnte sump fra det nuværende voldsteds vestgrav. Området udenfor det nuværende voldsted er bevokset med træer. Grænsen for det fredede areal følger mod øst gravens ydre overkant, mod nord og vest skellet mellem parken og den omliggende mark og mod syd den søndre gravs ydre overkant og dennes forlængelse mod vest indtil skellet mellem parken og marken. Den eksisterende bebyggelse berøres ikke af denne fredning, der heller ikke omfatter broerne. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Det er tilladt at fjerne den eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske efter aftale med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lignende må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden ikke finde sted uden forudgående henvendelse til rigsantikvaren.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forefundet som beskrevet på fredningskartotekskort. Voldgraven opmudret 1982 (under arkæologisk tilsyn fra LMR) omkring brodæmningen over den østre grav. ** Seværdighedsforklaring ** Samspillet med de mere recente bygninger og det omgivende parkanlæg. Et offentligt tilgængeligt museum søges af Danmarks Naturfond indrettet på Skovsgård Hovedgård. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Skaarup,J.
Øhavets middelalderlige borge og voldsteder
2005