Hvidkilde voldsted
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090504-86

Fredningsnr.
401710

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Hvidkilde voldsted. Voldstedet består af en lav banke, der måler ca. 60 x 45 m. På de tre sider er den omgivet af vandfyldte grave med sten- satte sider. Den østre og den vestre grav er ca. 15 m brede, og den nordre grav er ca. 25 m bred. På banken ligger Hvid- kildes hovedbygning, der er fredet i henhold til bygnings- fredningsloven i kl. A. Grænsen for det fredede areal forløber i øst, nord og vest langs gravens øvre yderkanter og i syd langs en linie, der forbinder sydenderne af den østre og den vestre voldgrav. De eksisterende bygninger berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved afgravning og tilfyldning eller på no- gen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter forudgå- ende henvendelse til rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (3)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en lav banke, der måler ca. 60 x 45 m. På de tre sider er den omgivet af vandfyldte grave med stensatte sider. Den østre og den vestre grav er ca. 15 m brede, og den nordre grav er ca. 25 m bred. På banken ligger Hvidkildes hovedbygning, der er fredet i henhold til bygningsfredningsloven i kl. A. Grænsen for det fredede areal forløber i øst, nord og vest langs gravens øvre yderkanter og i syd langs en linie, der forbinder sydenderne af den østre og den vestre voldgrav. De eksisterende bygninger berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bortset fra at den nordlige voldgrav ikke er 25 men 15 m bred, fandtes voldstedet som beskrevet i fredningstekst. Mål: 1,5x90x60 m. ** Seværdighedsforklaring ** Voldgravns samspil med den A-fredede hovedbygning og parken omkring den udgør en yderst seværdig helhed. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)