Lykkesholm voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090603-77

Fredningsnr.
381721

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Lykkesholm voldsted Voldstedet består af en ca. 140 m lang og ca. 100 m bred holm, der på nord- og vestsiden er adskilt fra det faste land ved fra ca. 10 til 20 m brede vandfyldte voldgrave. Øst- og sydsi- den begrænses af en mølledam. På holmen ligger den trefløjede hovedbygning, der er fredet i kl.A i henhold til bygningsfred- ningsloven. Voldstedet benyttes iøvrigt som have og park. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Den eksi- sterende bebyggelse samt broen over den vestre grav berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun ske i sam- råd med rigsantikvaren. Bortset for friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden først finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Det er tilladt at benytte voldstedet som have og park i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (3)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en ca. 140 m lang og ca. 100 m bred holm, der på nord- og vestsiden er adskilt fra det faste land ved fra ca. 10 til 20 m brede vandfyldte voldgrave. Øst- og sydsiden begrænses af en mølledam. På holmen ligger den trefløjede hovedbygning, der er fredet i kl.A i henhold til bygningsfredningsloven. Voldstedet benyttes iøvrigt som have og park. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Den eksisterende bebyggelse samt broen over den vestre grav berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Bortset for friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden først finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Det er tilladt at benytte voldstedet som have og park i samme omfang som hidtil.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forefundet som beskrevet i fredningstekst. Ikke nyopmålt. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i samspil med de A-fredede bygninger hørende til Lykkesholm Herregård.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)