Holckenhavn voldsted
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090617-157

Fredningsnr.
371831

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Trædesten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Holckenhavn voldsted. Voldstedet består af en ca. 135 m lang og ca. 75 m bred holm, der på alle sider er omgivet af fra ca. 5 til 10 m brede grave. På den sydligste del af holmen ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. A fredede hoved- bygning. Den øvrige del af holmen er udlagt som park. Fredningsgrænsen forløber langs voldgravenes øvre yderkant. Den eksisterende bebyggelse berøres ikke af denne fredning, der heller ikke omfatter broerne over voldgraven. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lignende må oprensning af voldgravene samt for- sætlig ændring af vandstanden ikke finde sted uden efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Det er tilladt at benytte det fredede areal som park i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (3)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en ca. 135 m lang og ca. 75 m bred holm, der på alle sider er omgivet af fra ca. 5 til 10 m brede grave. På den sydligste del af holmen ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. A fredede hovedbygning. Den øvrige del af holmen er udlagt som park. Fredningsgrænsen forløber langs voldgravenes øvre yderkant. Den eksisterende bebyggelse berøres ikke af denne fredning, der heller ikke omfatter broerne over voldgraven. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lignende må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden ikke finde sted uden efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Det er tilladt at benytte det fredede areal som park i samme omfang som hidtil.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Holckenhavn Voldsted. Forefandtes som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Voldstedet fremtrådte særdeles velplejet. Over den N-lige voldgrav er anlagt en ny bro lagt på betonfundamenter nedsat i voldgravens kanter. To svære jerndragere ligger over voldgraven, hvorpå er lagt en gangbro af træ med rækværk af jern. Det er muligt, at den erstatter en ældre bro. Det bør kontrolleres, om der er ansøgt om dispensation for bygning af broen. Se skitsen med angivelse af fotovinkler. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.Fortidsmindet fremstår velplejet

Litteraturhenvisninger  (0)