Borgvold
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130815-274

Fredningsnr.
200967

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1313 - 1500 e.Kr.)

Kulturlag, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1910 - 1919 e.Kr.)

Enkeltfund, Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)
Jernspydspids.

Fredningstekst
Voldstedet Store Borgvold Voldstedet består af en banke, der måler ca. 110 x 90 m, med størst udstrækning i øst-vestlig retning. Banken, der er af en ret uregelmæssig form, hæver sig ca. 10-11 m over det om- kringliggende terræn. Dens topflade måler ca. 45 m i øst- vestlig retning og ca. 30 m i nord-sydlig retning. På top- fladen står den i 1915 rejste sten, der er ca 2,7 m høj. Dens tværmål er ca 1,2 x 0,9-0,95 m. På stenens sydside er en rune- indskrift i båndornamentik (drageslyng). På stenens nordside er følgende indskrift: VIDFAR // REISTE // LIDEN STEN // EFTER ERIK // KONNING SIN // EIEGOD // DER SYD PÅ // DØDE // // PROCUL A DULCI PATRIA // R I P. Banken indgår i et parkanlæg og er delvis træbevokset. På og op ad bankens fod i nord er en musiktribune, opført af træ. På bankens nordøstside er en trætrappe. Fredningen omfatter voldstedet i dets fulde udstrækning og mindestenen. Grænsen for det fredede areal går langs bankens fod. De to bygninger er ikke berørt af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at benytte arealet på samme måde som hidtil. Genplantning må kun finde sted i samråd med Fred- ningsstyrelsen og skal ske på en sådan måde, at voldstedets nuværende bevoksnings karakter ikke ændres.
Undersøgelsehistorie  (8)
1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Oprindelig fandtes her 2 befæstede Bakker Store og Lille Borgvold. Førstnævnte er endnu bevaret, medens sidstnævnte, der laa nord for Store Borgvold og var langt mindre end denne er sløjfet. Store Borgvold, hvis højeste Punkt ligger c 36 Fod over Vandfladen i Viborg Sø, har i N.S en Diameter af henved 350 Fod. I Ø-V er Bredden omtrent ligesaa stor. Da hele Bakken nu er beplantet og forsynet med Spadseregange, der ere dannede paa Skraaningerne har den sandsynligvis langtfra sit oprindelige Udseende, dog maa det antages at Fordelingen af Jord i Hovedsagen er nu som oprindelig. Banken har i sin Tid været omgivne af baade Grav, idetmindste mod Vest og Syd altsaa ind mod Byen (mod Øst og tildels mod Nord har Søen oprindelig været). Vindebroen var i Bankens sydøstre Hjørne. Rester af den opdagedes ved Chausseanlæget i Halvtedseerne. Af Gravene findes nu ingen Rester. Mod Syd løber Cahusseen langs med, og Tildels i den gamle Grav; mod Vest sees nu ligesaae en tør Grav; men den er Kunstig lavet iaar, dog vistnok paa den Gamle hidtil fydte Gravs Plads. Toppen af Borgvold, der nogenlunde danner en Trekant med Spidserne i N. S, og Øst, dannes af en Flade, der falder 8 Fod mod Syd. Her er i 1889-90 foretaget Udgravninger, der have været ledede af Viborg Samlingen. Da Indberetningen om disse Udgravninger snarest ville blive Direkteuren Tilstillede, skal jeg ikke her nærmere komme ind paa dem. Kun skal anføres, at det synes som om Udgravningerne have godtgjort, at der paa en oprindelig naturlig Banke flere Gange til forskjellige Tider er fyldt op forat danne Befæstningen. Der er nemlig i Lag ovenpaa hinanden funden Kampestensfundamenter og enkelt Murrester, hvoraf 1 Stk bærer Ornamenter. Paa Toppen i den Sydøstre Side af samme er fundet 6 Skeletter liggende Side om Side med Hovederne mod Syd. Endvidere er her c 3/4 Alen under Overfladen fundet en Kanonkugle.

1894 Anden transaktion om genstand
Viborg Museum
Viborg Museum (Oldsagssamlingen i Viborg) indfører i 1894 flere oldsager i museet protokol. Det vides ikke hvordan genstandene er indkommet til museet. Blandt genstandene var en jernspydspids fra germansk jernalder (3872) "funden paa Borgvold."

1982 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en banke, der måler ca. 110 x 90 m, med størst udstrækning i øst-vestlig retning. Banken, der er af en ret uregelmæssig form, hæver sig ca. 10-11 m over det omkringliggende terræn. Dens topflade måler ca. 45 m i øst-vestlig retning og ca. 30 m i nord-sydlig retning. På topfladen står den i 1915 rejste sten, der er ca 2,7 m høj. Dens tværmål er ca 1,2 x 0,9-0,95 m. På stenens sydside er en runeindskrift i båndornamentik (drageslyng). På stenens nordsider følgende indskrift: VIDFAR // REISTE // LIDEN STEN // EFTER ERIK // KONNING SIN // EIEGOD // DER SYD PÅ // DØDE // PROCUL A DULCI PATRIA // R I P. Banken indgår i et parkanlæg og er delvis træbevokset. På og op ad bankens fod i nord er en musiktribune, opført af træ. På bankens nordøstside er en trætrappe. Fredningen omfatter voldstedet i dets fulde udstrækning og mindestenen. Grænsen for det fredede areal går langs bankens fod. De to bygninger er ikke berørt af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at benytte arealet på samme måde som hidtil. Genplantning må kun finde sted i samråd med Fredningsstyrelsen og skal ske på en sådan måde, at voldstedets nuværende bevoksnings karakter ikke ændres.

1988 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 803E
Viborg Museum

1988 Museal udgravning
Journal nr.: 803E
Viborg Museum
Ved kloakering blev iagttaget sporene efter ældre (1000-tallet?) aktivitet, senere vel i 1200-tallet spor efter et klinet hus. I 1300-tallet sporene efter en plankevej, der har forbundet Borgvold-banken med den vestre bred.

2005 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)